Language of document :

Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 27 декември 2016 г. — CORPORATE COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR

(Дело C-676/16)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší správní soud

Страни в главното производство

Жалбоподател: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Ответник: Ministerstvo financí ČR

Преюдициални въпроси

Попадат ли също и лицата, които в рамките на професионалната си дейност продават търговски дружества, вписани в търговския регистър и учредени с цел да бъдат продадени (т. нар. „ready-made“ дружества), като осъществяват продажбата чрез прехвърляне на свое участие в продаваното дъщерно дружество, в приложното поле на член 2, параграф 1, точка 3, буква в) във връзка с член 3, параграф 7, буква a) от Директива 2005/60/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм?

____________

1 ОВ L 309, 2005  г., стр. 15; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 214.