Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 27. decembra 2016 – CORPORATE COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR

(vec C-676/16)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší správní soud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Žalovaný: Ministerstvo financí ČR

Prejudiciálna otázka

Vzťahuje sa článok 2 ods. 1 bod 3 písm. c) v spojení s článkom 3 bodom 7 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES1 z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu aj na osoby, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti predávajú obchodné spoločnosti zapísané v obchodnom registri a založené na účely predaja (tzv. ready-made spoločnosti), ktorých predaj sa uskutočňuje prevodom podielu v predávanej dcérskej spoločnosti?

____________

1 Ú. v. EÚ L 309, 2005, s. 15.