Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší správní soud (Republiken Tjeckien) den 27 december 2016 – CORPORATE COMPANIES s.r.o mot Ministerstvo financí ČR

(Mål C-676/16)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší správní soud

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Motpart: Ministerstvo financí ČR

Tolkningsfråga

Omfattas personer som i sin affärsverksamhet säljer bolag som redan har registrerats i handelsregistret och bildats för försäljning (nedan kallade färdiga bolag), vars försäljning genomförs genom överföring av ett innehav i det dotterbolag som de säljer, av artikel 2.1 punkt 3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG1 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism jämförd med artikel 3.7 a i detta direktiv?

____________

1 EUT L 309, 2005, s. 15.