Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 29. decembrī iesniedza Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid (Spānija) – Montero Mateos/Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(lieta C-677/16)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid

Pamatlietas puses

Prasītāja: Montero Mateos

Atbildētāja: Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Prejudiciālais jautājums

Vai Kopienas tiesību sistēmā ar Padomes Direktīvu 1999/70/EK 1 iekļautā UNICE, CEEP un EAK noslēgtā pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku 4. klauzulas 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka vakantās amata vietas aizpildīšanai noslēgtā pagaidu aizvietošanas (interinidad) līguma izbeigšana, beidzoties termiņam, uz kādu darba devējs to noslēdzis ar darbinieci, ir objektīvs iemesls, kas pamato to, ka valsts likumdevējs šādā gadījumā neparedz nekādu atlīdzinājumu par darba līguma izbeigšanu, lai arī salīdzināmam pastāvīgajam darbiniekam, kas atlaists objektīva iemesla dēļ, ir paredzēts atlīdzinājums 20 dienu izpeļņas apmērā par katru nostrādāto gadu?

____________

1     OV 1999, L 175, 1. lpp.