Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid (Spanien) den 29 december 2016 – Montero Mateos mot Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(Mål C-677/16)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Montero Mateos

Svarande: Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Tolkningsfråga

Ska klausul 4.1 i ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, vilket förts in i unionsrätten genom rådets direktiv 1999/701 , tolkas så, att den omständigheten att ett tidsbegränsat avtal om vikariat för att besätta en vakans upphör, på grund av att den mellan arbetsgivaren och arbetstagaren avtalade anställningstiden har löpt ut, utgör ett objektivt skäl som motiverar att den nationella lagstiftaren i det fallet inte föreskriver någon ersättning för att anställningen upphör, medan det för en jämförbar tillsvidareanställd arbetstagare som har sagts upp på en objektiv grund föreskrivs en ersättning motsvarande 20 dagars lön per tjänsteår?

____________

1 EGT L 175, 1999, s. 1.