Language of document :

Преюдициално запитване от Korkein oikeus (Финландия), постъпило на 13 януари 2017 г. — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos

(Дело C-15/17)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Ответник: Rajavartiolaitos

Преюдициални въпроси

Трябва ли изразът „крайбрежието, на свързаните с това интереси“ в член 220, параграф 6 от Конвенцията от Монтего Бей, респ. изразът „крайбрежието или свързаните с него интереси“ в член 7, параграф 2 от Директива 2005/35/ЕО1 да се тълкува с оглед на определението на израза „свързани интереси“, съдържащо се в член 2, точка 4 от Международната конвенция относно намесата в открито море в случаи на бедствия, водещи до замърсяване на морето с нефт, от 1969 г.?

Съгласно определението, съдържащо се в член 2, точка 4, буква в) от Конвенцията от 1969 г., посочена в първия преюдициален въпрос, изразът „свързани интереси“ означава наред с друго благополучието на съответния район, включително опазването на живите ресурси на морето и дивеча. Прилага ли се тази разпоредба и по отношение на опазването на живите ресурси на морето и дивеча в изключителната икономическа зона или тази разпоредба от Конвенцията се отнася само до опазването на интересите на крайбрежния район?

При отрицателен отговор на първия въпрос: какво се има предвид под израза „крайбрежието, […] свързаните с това интереси“ в член 220, параграф 6 от Конвенцията от Монтего Бей, респ. под израза „крайбрежието или свързаните с него интереси“ в член 7, параграф 2 от Директива 2005/35/ЕО?

Какво означава изразът „ресурсите на нейното териториално море или на изключителната икономическа зона“ по смисъла на член 220, параграф 6 от Конвенцията от Монтего Бей и на член 7, параграф 2 от Директива 2005/35/ЕО? Трябва ли под понятието „живи ресурси“ да се разбират само оползотворяеми видове или в обхвата на това понятие попадат и видовете, свързани или зависими от оползотворяеми видове по смисъла на член 61, параграф 4 от Конвенцията от Монтего Бей, като например растителни и животински видове, използвани за храна от оползотворяемите видове?

Как следва да се определи изразът „заплашва да причини“ в член 220, параграф 6 от Конвенцията от Монтего Бей, респ. „е заплаха“ в член 7, параграф 2 от Директива 2005/35/ЕО? Следва ли заплахата от причиняване да се определи с оглед на понятието за абстрактна или конкретна заплаха или по друг начин?

Трябва ли при преценката за наличие на условията за упражняване на правомощието от крайбрежната държава, предвидени в член 220, параграф 6 от Конвенцията от Монтего Бей и в член 7, параграф 2 от Директива 2005/35/ЕО, определящият критерий да е обстоятелството, че причинените тежки щети или заплахата за тежки щети представляват последица, която е по-тежка от причиненото значително замърсяване или заплахата за значително замърсяване на морската среда по смисъла на член 220, параграф 5? Как следва да се определи значителното замърсяване на морската среда и как това замърсяване следва да се вземе предвид при оценката на причинените тежки щети или на заплахата за тежки щети?

Кои обстоятелства трябва да се вземат предвид при оценката на тежестта на причинените щети или на щетите, за които съществува опасност да бъдат причинени? Трябва ли при оценката да се вземат предвид например продължителността и географският обхват на отрицателните последици, изразяващи се в щети? Ако това е така, как следва да се оценят продължителността и размерът на щетите?

Директива 2005/35/ЕО установява минимални стандарти и не възпрепятства държавите членки от приемане на по-строги мерки срещу замърсяване от корабите в съответствие с международното право (член 2). Приложима ли е възможността за прилагане на по-строги правила по отношение на член 7, параграф 2 от Директивата, в който е уредено правомощието на крайбрежната държава да предприема действия срещу транзитно преминаващ кораб?

Може ли при тълкуването на условията за упражняването на правомощието на крайбрежната държава, установени в член 220, параграф 6 от Конвенцията от Монтего Бей и в член 7, параграф 2 от Директива 2005/35/ЕО, да се придаде значение на конкретните географски и екологични особености, както и на чувствителността на пространството на Балтийско море?

Имат ли се предвид под израза „явни обективни доказателства“ по смисъла на член 220, параграф 6 от Конвенцията от Монтего Бей и на член 7, параграф 2 от Директива 2005/35/ЕО наред с доказателствата, че даден кораб е извършил нарушенията, до които се отнасят посочените разпоредби, също и доказателствата за последиците от изхвърлянето? Какви доказателства трябва да се изискват за това, че е налице заплаха за тежки щети за крайбрежието, за свързаните с него интереси или за ресурсите на териториалното море или на изключителната икономическа зона, например за популациите на птиците и за рибните запаси, както и за морската среда в района? Означава ли изискването за наличие на явни обективни доказателства, че например оценката на отрицателното въздействие на изхвърления нефт върху морската среда винаги трябва да се основава на конкретно разследване и проучване на отрицателното въздействие на извършеното изхвърляне на нефт върху морската среда?

____________

1     Директива 2005/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно замърсяването от кораби и относно въвеждането на санкции, включително наказателноправни санкции, за нарушения, свързани със замърсяване (ОВ L 255, 2005 г., стр. 11; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 15, стр. 158), изменена с Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година (ОВ L 280, 2009 г., стр. 52).