Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 12. detsembril 2016 – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. versus Rajavartiolaitos

(kohtuasi C-15/17)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Vastustaja: Rajavartiolaitos

Eelotsuse küsimused

1.    Kas mõistet „rannikualad või nendega seotud huvid” mereõiguskonventsiooni artikli 220 lõike 6 ja direktiivi 2005/35/EÜ1 artikli 7 lõike 2 tähenduses tuleb tõlgendada kooskõlas naftareostuse korral avamerel sekkumise 1969. aasta rahvusvaheline konventsiooni II artikli punktis 4 ette nähtud mõiste „seotud huvid“ definitsiooniga?

2.    Esimeses eelotsuse küsimuses mainitud naftareostuse korral avamerel sekkumise 1969. aasta rahvusvaheline konventsiooni II artikli punkti 4 alapunkti c kohaselt on „seotud huvid“ muu hulgas asjaomase rannikupiirkonna elanike tervis ja heaolu, kaasa arvatud mere elusressursside, taimestiku ja loomastiku säilitamine. Kas nimetatud säte hõlmab samuti elusressursside, loomastiku ja taimestiku säilitamist majandusvööndis, või on selles konventsiooni sättes tegemist ainult rannikupiirkonna huvide kaitsega?

3.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kuidas tuleb tõlgendada mereõiguskonventsiooni artikli 220 lõike 6 määratlust „rannik või [sellega seotud] huvid“ ja direktiivi 2005/35/EÜ artikli 7 lõike 2 määratlust „rannikuala või [sellega] seotud huvid“?

4.    Kuidas tuleb tõlgendada mereõiguskonventsiooni artikli 220 lõikes 6 ja direktiivi 2005/35/EÜ artikli 7 lõike 2 tähenduses mõistet „territoriaalmere või majandusvööndi loodusressursid“? Kas elusressurssideks loetakse ainult kasutatavaid liike või kuuluvad elusressursside hulka ka kasutatavate liikidega seotud või neist sõltuvad liigid nagu näiteks taime- ja loomaliigid, mida kasutavad toiduks püütavad liigid?

5.    Kuidas tuleb tõlgendada mereõiguskonventsiooni artikli 220 lõike 6 mõistet „ähvardab tekitada“ ja direktiivi 2005/35/EÜ mõistet „põhjustab ohu“? Kas ähvardava ohu olemus tuleb määratleda abstraktse või konkreetse ohu mõiste abil või mõnel muul viisil?

6.    Kas mereõiguskonventsiooni artikli 220 lõikes 6 ja direktiivi 2005/35/EÜ artikli 7 lõikes 2 ette nähtud rannikuriigi pädevuse tingimuste hindamisel tuleb lähtuda sellest, et ulatuslik kahju või selle tekkimise oht on raskem tagajärg, kui mereõiguskonventsiooni artikli 220 lõikes 5 nimetatud merekeskkonna reostuse põhjustamine või põhjustada ähvardamine? Kuidas tuleb defineerida merekeskkonna märkimisväärset reostumist ja kuidas tuleb sellega arvestada ulatusliku kahju või selle tekkimise ohu hindamisel?

7.    Milliste ajaoludega tuleb arvestada hinnangu andmisel kahju või selle tekkimise ohu „ulatuslikkusele“? Kas hinnangu andmisel tuleb arvestada näiteks kahjuna realiseeruva kahjuliku mõju kestuse ja geograafilise ulatusega? Kuidas tuleb jaatava vastuse korral hinnata kahju kestust ja ulatust?

8.    Direktiiv 2005/35/EÜ on miinimumdirektiiv ja ei takista liikmeriikidel võtta rangemaid meetmeid laevade põhjustatud merereostuse vastu kooskõlas rahvusvahelise õigusega [(artikli 1 lõige 2)]. Kas rangemate meetmete võtmise võimalus laieneb ka direktiivi artikli 7 lõikele 2, mis sätestab rannikuriigi pädevuse võtta meetmeid läbisõitva laeva suhtes?

9.    Kas mereõiguskonventsiooni artikli 220 lõikes 6 ja direktiivi 2005/35/EÜ artikli 7 lõikes 2 ette nähtud rannikuriigi pädevuse tingimusi hinnates võib tähtsust omistada Läänemere piirkonna geograafilisele ja ökoloogilisele eriolukorrale ja tundlikkusele?

10.    Kas mereõiguskonventsiooni artikli 220 lõike 6 ja direktiivi 2005/35/EÜ artikli 7 lõike 2 tähenduses „selged ja objektiivsed tõendid“ hõlmavad lisaks tõenditele laeva poolt nimetatud sätetes kirjeldatud rikkumiste toime panemise kohta ka tõendeid merreheitmise tagajärgede kohta? Milliseid tõendeid tuleb nõuda rannikualadele või nendega seotud huvidele põhjustatud ulatusliku kahju või ulatusliku kahju tekkimise ohu kohta näiteks seoses piirkonna linnustiku, kalastiku ja merekeskkonnaga? Kas selgete ja objektiivsete tõendite nõue tähendab, et näiteks nafta merre heitmise kahjulikku mõju merekeskkonnale tuleb alati hinnata, lähtudes aset leidnud nafta merre heitmist käsitlevatest konkreetsetest raportitest ja uuringutest?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/123/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest (ELT 2009, L 280, 27.10.2009, lk 52).