Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein oikeus (Finlanda) la 13 ianuarie 2017 – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp/Rajavartiolaitos

(Cauza C-15/17)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein oikeus

Părțile din procedura principală

Recurentă: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp

Intimată: Rajavartiolaitos

Întrebările preliminare

Sintagma „litoralul sau interesele conexe” de la articolul 220 alineatul (6) din Convenția privind dreptul mării sau de la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2005/35/CE1 trebuie interpretată pe baza definiției sintagmei „interese conexe” de la articolul II punctul 4 din Convenția internațională din 1969 privind intervenția în largul mării în cazurile de accidente însoțite de poluarea cu petrol?

Potrivit definiției de la articolul II punctul 4 litera (c) din Convenția din 1969, menționată în prima întrebare preliminară, „interese conexe” înseamnă printre altele bunăstarea zonei respective, inclusiv conservarea resurselor marine vii, precum și a florei și faunei. Această dispoziție se aplică și conservării resurselor vii, a florei și a faunei din zona economică exclusivă sau se referă numai la conservarea intereselor zonei litoralului?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare preliminară: ce înseamnă sintagma „litoralul sau interesele conexe” de la articolul 220 alineatul (6) din Convenția privind dreptul mării sau de la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2005/35/CE?

Ce înseamnă sintagma „resurse ale mării teritoriale sau ale zonei economice exclusive” în sensul articolului 220 alineatul (6) din Convenția privind dreptul mării și al articolului 7 alineatul (2) din Directiva 2005/35/CE? Noțiunea de resurse vii include numai specii exploatate sau aceasta include și specii asociate cu speciile exploatate sau dependente de acestea în sensul articolului 61 alineatul (4) din Convenția privind dreptul mării, cum ar fi de exemplu specii de plante și animale folosite ca hrană de speciile exploatate?

Cum trebuie definită noțiunea „riscă să cauzeze” de la articolul 220 alineatul (6) din Convenția privind dreptul mării și de la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2005/35/CE? Riscul de a cauza trebuie definit pe baza noțiunii de amenințare abstractă, pe baza celei de pericol concret sau în alt mod?

În cadrul evaluării condițiilor pentru competența statului riveran, prevăzute la articolul 220 alineatul (6) din Convenția privind dreptul mării și la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2005/35/CE, trebuie să se considere că daunele cauzate sau cele care riscă să fie cauzate sunt o consecință mai gravă decât poluarea sau riscul de poluare gravă a mediului marin în sensul articolului 220 alineatul (5)? Cum trebuie definită poluarea gravă a mediului marin și cum trebuie să se țină seama de acest aspect în cadrul evaluării daunelor grave cauzate sau care riscă să fie cauzate?

Ce împrejurări trebuie luate în considerare în cadrul evaluării gravității daunelor cauzate sau care riscă să fie cauzate? În cadrul acestei evaluări, trebuie să se țină seama, de exemplu, de durata și de întinderea geografică a efectelor negative care se manifestă ca daune? În cazul unui răspuns afirmativ: în ce mod trebuie supuse evaluării durata și amploarea daunelor?

Directiva 2005/35/CE este o directivă cu caracter minimal, care nu împiedică statele membre să ia măsuri mai stricte împotriva poluării de către nave, în conformitate cu dreptul internațional (articolul 2). Posibilitatea de a aplica reglementări mai stricte este valabilă în cazul articolului 7 alineatul (2) din directivă, care reglementează competența statului riveran de a lua măsuri împotriva unei nave aflate în tranzit?

În cadrul interpretării condițiilor de competență ale statului riveran, prevăzute la articolul 220 alineatul (6) din Convenția privind dreptul mării și la articolul 7 alineatul (2) din directivă, pot prezenta importanță particularitățile geografice și ecologice, precum și sensibilitatea zonei Mării Baltice?

Noțiunea „dovadă clară și obiectivă” în sensul articolului 220 alineatul (6) din Convenția privind dreptul mării și al articolului 7 alineatul (2) din Directiva 2005/35/CE include, pe lângă dovada că o navă a săvârșit încălcările la care se referă dispozițiile menționate, și dovada consecințelor deversării? Ce dovadă trebuie să se solicite pentru faptul că există riscul cauzării unor daune importante litoralului sau intereselor conexe sau resurselor apelor teritoriale sau zonei economice exclusive – de exemplu pentru efectivele de păsări și pești, precum și pentru mediul marin din zonă? Condiția privind existența unei dovezi clare și obiective înseamnă de exemplu că evaluarea efectelor negative ale hidrocarburilor deversate în mediul marin trebuie să fie întemeiate mereu pe studii și analize concrete referitoare la efectele deversării de hidrocarburi?

____________

1 Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (JO 2005, L 255, p. 1, Ediție specială 15/vol. 15, p. 158), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 (JO 2009, L 280, p. 52).