Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 30. prosince 2016 – A

(Věc C-679/16)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: A

Další účastník řízení: Espoo kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto (odbor pro individuální případy týkající se sociálních věcí a zdravotnictví města Espoo)

Předběžné otázky

Představuje taková dávka, jako je dávka osobní asistence stanovená podle zákona o službách poskytovaných zdravotně postiženým osobám „dávku v nemoci“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení č. 883/20041 ?

V případě záporné odpovědi na první otázku: Dochází k omezení práv občanů Unie zakotvených v článcích 20 a 21 SFEU svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, pokud není zvláště upraveno poskytování takových dávek, jako jsou dávky osobní asistence podle zákona o službách poskytovaných zdravotně postiženým osobám, v cizině, a pokud jsou podmínky poskytování dávek vykládány tak, že osobní asistence není udělována v případě, že dotčená osoba absolvuje tříleté vysokoškolské studium za účelem získání vysokoškolského diplomu v jiném členském státě?

– Je z hlediska rozhodnutí sporu relevantní skutečnost, že osobě by mohla být přiznána taková dávka, jako je osobní asistence ve Finsku, v jiné obci, než je obec místa jejího bydliště, pokud by taková osoba studovala v jiné obci ve Finsku?

– Jsou z hlediska rozhodnutí sporu s ohledem na unijní právo relevantní práva zakotvená v článku 19 Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením?

V případě, že Soudní dvůr odpoví na druhou předběžnou otázku tak, že výklad vnitrostátních právních předpisů uvedený v projednávané věci představuje omezení svobody pohybu: Lze takové omezení odůvodnit z naléhavých důvodů veřejného zájmu, které vyplývají z povinnosti obce vykonávat dohled nad zabezpečováním osobní asistence, z oprávnění obce rozhodovat o vhodném způsobu poskytování asistence, jakož i ze zachování soudržnosti a účelnosti systému osobní asistence podle zákona o službách poskytovaných zdravotně postiženým osobám?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečeníText s významem pro EHP a Švýcarsko (Úř. věst. 2004, L 166, s. 1 ; Zvl. vyd. 5/5, s. 72).