Language of document :

2016 m. gruodžio 30 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A

(Byla C-679/16)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: A

Kita proceso šalis: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tokia paslauga, kaip Paslaugų neįgaliesiems įstatyme numatyta asmeninė pagalba, yra „ligos išmoka“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 883/20041 3 straipsnio 1 dalį?

2.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas: ar yra SESV 20 ir 21 straipsniuose įtvirtintos Sąjungos piliečių teisės laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje apribojimas, jeigu tokios paslaugos, kaip antai asmeninės pagalbos pagal Paslaugų neįgaliesiems įstatymą, teikimas užsienyje atskirai nereglamentuotas, o paslaugos teikimo sąlygos aiškinamos taip, kad asmeninė pagalba neteikiama kitoje valstybėje narėje, kurioje atitinkamas asmuo studijuoja trejus metus siekdamas diplomo?

–    Ar atliekant vertinimą svarbu tai, kad asmeniui tokia paslauga, kaip antai asmeninė pagalba, gali būti teikiama Suomijoje kitoje nei gyvenamosios vietos savivaldybėje, pavyzdžiui, jeigu jis studijuotų kitoje Suomijos savivaldybėje?

–    Ar iš Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnio kylančios teisės yra svarbios nagrinėjant bylą Sąjungos teisės atžvilgiu?

3.    Jeigu Teisingumo Teismas, atsakydamas į antrąjį prejudicinį klausimą, konstatuotų, kad toks nacionalinės teisės aiškinimas, koks atliktas nagrinėjamoje byloje, apriboja laisvą judėjimą: ar toks apribojimas vis dėlto gali būti pateisintas bendrojo intereso pagrindais, išplaukiančiais iš savivaldybės pareigos prižiūrėti asmeninės pagalbos teikimą, savivaldybės galimybės pasirinkti tinkamas pagalbos teikimo sąlygas ir asmeninės pagalbos pagal Paslaugų neįgaliesiems įstatymą sistemos darnos ir veiksmingumo išlaikymo?

____________

1     2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).