Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 30 decembrie 2016 – A

(Cauza C-679/16)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Părțile din procedura principală

Reclamant: A

Cealaltă parte din procedură: Espoo kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Întrebările preliminare

O prestație precum asistența personală prevăzută de Legea cu privire la prestarea de servicii pentru persoanele cu handicap constituie o „prestație de boală” în sensul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 883/20041 ?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: există o restricție a dreptului cetățenilor Uniunii de liberă circulație și ședere pe teritoriul altor state membre, potrivit articolelor 20 și 21 TFUE, atunci când acordarea unei prestații precum asistența personală în temeiul Legii cu privire la prestarea de servicii pentru persoanele cu handicap în străinătate nu este reglementată în mod expres, iar condițiile acordării prestației sunt astfel interpretate încât asistența personală nu poate fi acordată într-un alt stat membru în care persoana în cauză urmează studii cu durata de trei ani în vederea obținerii unei diplome?

Este relevant pentru soluționarea cauzei aspectul dacă unei persoane i se poate acorda, în Finlanda, asistență personală într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în cazul în care aceasta studiază în altă localitate?

Drepturile ce rezultă din articolul 19 din Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap sunt relevante pentru soluționarea cauzei în lumina dreptului Uniunii?

În cazul în care Curtea se pronunță, în răspunsul dat la cea de a doua întrebare preliminară, în sensul că interpretarea dreptului intern, astfel cum a fost efectuată în prezenta cauză, reprezintă o restricție a liberei circulații: o astfel restricție poate totuși să fie justificată de motive imperative de interes general legate de obligația localității de domiciliu de a supraveghea acordarea asistenței personale, de posibilitatea localității de domiciliu de a alege modalitățile adecvate de acordare a asistenței, precum și de menținerea coerenței și a eficienței sistemului de asistență personală în temeiul Legii cu privire la prestarea de servicii pentru persoanele cu handicap?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO 2004 L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82).