Language of document :

Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 9 януари 2017 г. — Maria Tirkkonen

(Дело C-9/17)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein hallinto-oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Maria Tirkkonen

Ответник: Maaseutuvirasto

Преюдициален въпрос

Следва ли член 1, параграф 2, буква а) от Директива 2004/18/ЕО1 да се тълкува в смисъл, че определението „обществени поръчки“ по смисъла на тази директива обхваща система,

– чрез която публичноправно образувание възнамерява да получава услуги на пазара през предварително определен период, като в съответствие с условията по приложен към поканата проект на рамков договор то сключва договори с всички икономически оператори, които отговарят на посочените поотделно в материалите по поръчката изисквания за годност на оферентите и на предоставяните услуги и са издържали описания в поканата изпит, и

– към която не е възможно последващо присъединяване през периода ѝ на валидност?

____________

1 Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 2004 г., стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116).