Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 9. ledna 2017 – Maria Tirkkonen

(Věc C-9/17)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka opravného prostředku: Maria Tirkkonen

Další zúčastněná strana: Maaseutuvirasto

Předběžné otázky

Je třeba čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/18/ES o veřejných zakázkách1 vykládat v tom smyslu, že se definice „veřejné zakázky“ ve smyslu této směrnice vztahuje na systém zadávání,

– jehož prostřednictvím veřejnoprávní instituce usiluje o obstarání služeb na trhu v předem vymezeném časovém období, a jehož prostředním podle podmínek návrhu rámcové smlouvy, která je přiložena k výzvě k předkládání návrhů, uvedená instituce uzavře smlouvu se všemi hospodářskými subjekty, které splňují požadavky stanovené v dokumentaci k výběrovému řízení, jež se týkají požadavků na vhodnost předkladatelů návrhů a nabízených služeb, a podstoupí hodnocení, jehož podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě k předkládání návrhů, a

– k němuž nemohou během doby platnosti uvedené smlouvy přistoupit další subjekty?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 2004, s. 114, Zvl. vyd. 6/7, s. 132).