Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 9 januari 2017 – Maria Tirkkonen

(Zaak C-9/17)

Procestaal: Fins

Verwijzende rechter

Korkein hallinto-oikeus

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Maria Tirkkonen

Andere partij in de procedure: Maaseutuvirasto

Prejudiciële vraag

Moet artikel 1, lid 2, onder a), van richtlijn 2004/18/EG1 aldus worden uitgelegd dat de definitie van „overheidsopdrachten” in de zin van die richtlijn een gunningssysteem omvat,

– waarmee een openbare instelling beoogt voor een van tevoren beperkte looptijd diensten op de markt te verkrijgen, door onder de voorwaarden van een aan de oproep tot inschrijving gehecht ontwerpraamcontract overeenkomsten te sluiten met alle ondernemers die voldoen aan de in het aanbestedingsdossier vastgestelde afzonderlijk genoemde eisen inzake de geschiktheid van de inschrijver en de aangeboden dienst en die slagen voor een in de oproep tot inschrijving nader beschreven examen, en

– waartoe gedurende de looptijd van het contract niet meer kan worden toegetreden?

____________

1 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB 2004, L 134, blz. 114).