Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 9. januára 2017 – Maria Tirkkonen

(vec C-9/17)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Maria Tirkkonen

Ďalší účastník konania: Maaseutuvirasto

Prejudiciálna otázka

Treba článok 1 ods. 2 písm. a) smernice 2004/18/ES1 vykladať tak, že definícia pojmu „verejné zákazky“ v zmysle tejto smernice zahŕňa systém verejného obstarávania,

– prostredníctvom ktorého má verejná inštitúcia v úmysle obstarať na trhu služby na vopred ohraničené obdobie tak, že za podmienok návrhu rámcovej zmluvy, ktorý tvorí prílohu výzvy na predkladanie ponúk, uzatvorí zmluvy so všetkými hospodárskymi subjektmi, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v dokumentácii výberového konania a ktoré sa konkrétne týkajú spôsobilosti uchádzača, ako aj ponúkanej služby, a úspešne zložia skúšku, ktorá je bližšie opísaná vo výzve, a

– ku ktorému počas platnosti zmluvy už nie je možné pristúpiť?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. ES L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, 132).