Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 9 januari 2017 – Maria Tirkkonen

(Mål C-9/17)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Maria Tirkkonen

Motpart: Maaseutuvirasto

Tolkningsfråga

Ska artikel 1.2.a i upphandlingsdirektivet 2004/18/EG tolkas så att den i direktivet avsedda definitionen av offentliga kontrakt omfattar ett sådant avtalsarrangemang,

– i vilket ett offentligt organ har för avsikt att på marknaden upphandla tjänster för en på förhand bestämd avtalsperiod genom att på de villkor som framgår av ett utkast till ramavtal som fogats till anbudsförfrågan ingå avtal med alla sådana ekonomiska aktörer som uppfyller i handlingarna i anbudsförfrågan ställda specificerade krav i fråga om anbudsgivarens lämplighet och den tjänst som ska tillhandahållas samt godkänns vid den tentamen som närmare beskrivs i anbudsförfrågan, och

– som det inte längre är möjligt att ansluta sig till under avtalets giltighetstid?

____________