Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 19. ledna 2017 – Tietosuojavaltuutettu

(Věc C-25/17)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení

Žalobce: Tietosuojavaltuutettu

Další účastník řízení: Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta

Předběžné otázky

1.    Je třeba výjimky týkající se oblasti působnosti uvedené v čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46/ES1 vykládat v tom smyslu, že shromažďování a další zpracování osobních údajů prováděné členy náboženské skupiny v souvislosti s jejich podomní evangelizační činností, nespadá do působnosti této směrnice? Jaký význam má při posouzení působnosti směrnice zaprvé skutečnost, že evangelizační činnost, v jejímž rámci jsou shromažďovány údaje, je organizována náboženskou skupinou a jejími shromážděními a zadruhé, že se zároveň jedná o osobní výkon vyznání členy náboženské skupiny?

2.    Je třeba definici pojmu „rejstřík“ uvedenou v čl. 2 písm. c) směrnice 95/46 vykládat s ohledem na body 26 a 27 odůvodnění této směrnice v tom smyslu, že soubor osobních údajů, které nejsou v souvislosti s výše uvedenou podomní evangelizační činností shromažďovány automatizovaně (jméno a adresa, jakož i další možné osobní údaje a charakterizace)

a) nepředstavuje takový rejstřík proto, že kartotéky a registry nebo podobné organizační systémy sloužící vyhledávání výslovně nejsou zahrnuty definicí finského zákona o osobních údajích, nebo

b) představuje takový rejstřík proto, že z údajů je při zohlednění účelu, ke kterému jsou určeny, možné skutečně lehce a bez nepřiměřených výdajů získat informace nezbytné k pozdějšímu použití, jak je to stanoveno ve finském zákoně o osobních údajích?

3.    Je třeba frázi použitou v čl. 2 písm. d) směrnice 95/46, subjekt, „který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů“ vykládat v tom smyslu, že náboženská skupina, která organizuje činnost, při které jsou shromažďovány osobní údaje (mimo jiné rozdělením hranice působení členů, sledováním evangelizační činnosti a vedením rejstříků o osobách, které nechtějí, aby se u nich objevili členové náboženské skupiny), může být ve vztahu k činnosti členů považována za správce údajů, i když náboženská skupina uvádí, že přístup k zaznamenaných informacím mají jen jednotliví členové vykonávající evangelizační činnost?

4.    Je třeba uvedený čl. 2 písm. d) vykládat v tom smyslu, že náboženská skupina může být kvalifikována jako správce údajů jen tehdy, pokud přijme jiná zvláštní opatření, jako pověření nebo písemné pokyny, kterými řídí získávání údajů, nebo stačí to, že náboženská skupina hraje skutečnou úlohu při řízení činnosti svých členů?

Odpověď na třetí a čtvrtou otázku je nezbytná jen tehdy, pokud je na základě odpovědí na první a druhou otázku třeba směrnici použít. Odpověď na čtvrtou otázku je nezbytná jen tehdy, pokud na základě odpovědi na třetí otázku nelze vyloučit použití čl. 2 písm. d) na náboženskou skupinu.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31)