Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Португалия), постъпило на 29 декември 2016 г. — Imofloresmira - Investimentos Imobiliários S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-672/16)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Imofloresmira - Investimentos Imobiliários S.A.

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициални въпроси

Съвместима ли е с членове 167, 168, 184, 185 и 187 от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета от 28 ноември 2006 г., при положение че недвижим имот, макар и да е незает за период от две и повече години, продължава да се намира в гражданския оборот, т.е. наличен е на пазара за отдаване под наем и за предоставяне на услуги от типа „офис център“ след доказване на намерението на съответния собственик да го отдаде под наем и да начисли ДДС върху сделката, като положи необходимите усилия за осъществяване на намерението си, квалификацията „липса на ефективно използване на недвижимия имот за нуждите на предприятието“ и/или „липса на ефективно използване на недвижимия имот за облагаеми сделки“ по смисъла на разпоредбата на член 26, параграф 1 от Código do IVA [Кодекс за ДДС] и член 10, параграф 1, буква b) от Regime de Renúncia à Isenção do IVA nas Operações relativas a Bens Imóveis [Режим на отказ от освобождаване от ДДС при сделки с недвижими имоти], одобрен с Декрет-закон № 21/2007 от 29 януари 2007 г., в предишните си редакции, и вследствие на това да се приеме, че първоначалното приспадане трябва да бъде предмет на корекция, тъй като надвишава това, на което данъчнозадълженото лице е имало право?

При утвърдителен отговор може ли в светлината на правилното тълкуване на членове 137, 167, 168, 184, 185 и 187 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. да бъде наложена такава еднократна корекция за целия неизтекъл период, както предвижда португалското законодателство в член 10, параграф 1, букви b) и c) от Regime de Renúncia à Isenção do IVA nas Operações relativas a Bens Imóveis [Режим на отказ от освобождаване от ДДС при сделки с недвижими имоти], одобрен с Декрет-закон № 21/2007 от 29 януари 2007 г., в предишната му редакция, в случаите когато недвижимият имот е незает за повече от две години, но продължава да се намира в гражданския оборот за отдаване под наем (с възможност за отказ) и/или (облагаемо) предоставяне на услуги и е налице намерение за използването на недвижимия имот през следващите години за облагаеми дейности, предоставящи право на приспадане?

Съвместимо ли е с разпоредбата на членове 137, 167, 168 и 184 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. прилагането на член 2, параграф 2, буква c) във връзка с член 10, параграф 1, буква b) от Regime de Renúncia à Isenção do IVA nas Operações relativas a Bens Imóveis [Режим на отказ от освобождаване от ДДС при сделки с недвижими имоти], одобрен с Декрет-закон № 21/2007 от 29 януари 2007 г., при положение че води до невъзможност за данъчнозадълженото лице да се откаже от освобождаване от ДДС при сключването на нови договори за наем след извършването на еднократна корекция по ДДС и компрометира режима на приспадане след изтичането на периода на корекция?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, ОВ 2006, L 347, стр. 1