Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 29. prosince 2016 – Imofloresmira - Investimentos Imobiliários S.A. v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-672/16)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Imofloresmira - Investimentos Imobiliários S.A.

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžné otázky

V případě, že nemovitost sice není po dobu dvou nebo více let užívána, avšak přesto je předmětem obchodní činnosti v tom smyslu, že je nabízena na trhu za účelem pronájmu nebo poskytování služeb typu office centre, a že je prokázáno, že záměrem vlastníka je tuto nemovitost pronajmout, přičemž bude tento pronájem podléhat DPH, a že vlastník vyvinul nebo vyvíjí veškeré úsilí nezbytné k tomu, aby tento záměr uskutečnil, je v souladu s články 167, 168, 184, 185 a 187 směrnice Rady 2006/112/ES1 ze dne 28. listopadu 2006, má-li se za to, že „nemovitost není skutečně užívána k podnikatelské činnosti“, nebo že „nemovitost není skutečně užívána k uskutečňování zdanitelných plnění“, pro účely ustanovení čl. 26 odst. 1 zákona o DPH a čl. 10 odst. 1 písm. b) režimu vzdání se osvobození od DPH u plnění týkajících se nemovitého majetku, přijatého nařízením s mocí zákona č. 21/2007 ze dne 29. ledna 2007, v jejich dříve platném znění, a má-li se v důsledku toho za to, že musí být provedena oprava původně provedeného odpočtu, neboť tento odpočet byl vyšší, než jaký mohla osoba povinná k dani uplatnit?

Pokud bude odpověď kladná, je ve světle správného výkladu článků 137, 167, 168, 184, 185 a 187 směrnice [2006/112/ES] přípustné, aby byla uložena povinnost provést jednorázovou opravu za celé zbývající opravné období, tak jako to stanoví portugalská právní úprava v čl. 10 odst. 1 písm. b) a c) režimu vzdání se osvobození od DPH u plnění týkajících se nemovitého majetku, který byl přijat nařízením s mocí zákona č. 21/2007 ze dne 29. ledna 2007, v jeho dříve platném znění, a to v případě, že nemovitost není po dobu více než dvou let užívána, avšak je nadále nabízena za účelem pronájmu (s možností vzdát se osvobození od daně) nebo poskytování služeb (zdanitelné plnění), a že se předpokládá, že tato nemovitost bude v nadcházejících letech užívána k uskutečňování zdanitelných plnění zakládajících nárok na odpočet?

Jsou ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. c) režimu vzdání se osvobození od DPH, ve spojení s čl. 10 odst. 1 písm. b) téhož režimu, který byl přijat nařízením s mocí zákona č. 21/2007 ze dne 29. ledna 2007, v souladu s články 137, 167, 168 a 184 směrnice [2006/112/ES], v rozsahu, v němž vylučují, aby se osoba povinná k DPH mohla vzdát osvobození od DPH při uzavření nových smluv o pronájmu poté, co byla provedena jednorázová oprava DPH, a v němž zpochybňují následné uplatnění režimu odpočtu během opravného období?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).