Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD) (Portugali) on esittänyt 29.12.2916 – Imofloresmira - Investimentos Imobiliários SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Asia C-672/16)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Imofloresmira - Investimentos Imobiliários SA

Vastaaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymykset

Jos kiinteistö on ollut tyhjillään vähintään kaksi vuotta mutta sitä tarjotaan kaupallisesti eli se on saatavana vuokralle tai siinä tarjotaan toimistohotellityyppisiä palveluja, omistajalla on todistettavasti ollut pyrkimys antaa kiinteistö vuokralle arvonlisäverollisesti ja omistaja on toteuttanut tarpeellisia toimenpiteitä pyrkimyksen edistämiseksi, onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 167, 168, 184, 185 ja 187 artiklan mukaista määritellä edellä kuvatun kaltainen tilanne niin, että ”kiinteistöä ei todellisuudessa ole käytetty yrityksen liiketoiminnan harjoittamisessa” tai ”kiinteistöä ei todellisuudessa ole käytetty veronalanaisessa toiminnassa”, arvonlisäverolain 26 §:n 1 momentin ja 29.1.2007 annetulla asetuksella nro 21/2007 hyväksytyn kiinteän omaisuuden arvonlisäverovapautuksesta luopumista koskevan säännöstön 10 §:n 1 momentin b kohdan säännöksissä, sellaisina kuin ne ovat aikaisemmassa muodossaan, tarkoitetulla tavalla ja tämän seurauksena katsoa, että alun perin tehty vähennys on oikaistava, koska se on ollut suurempi kuin se, jonka verovelvollinen olisi ollut oikeutettu tekemään?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko oikaisu yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 137, 167, 168, 184, 185 ja 187 artiklan oikean tulkinnan mukaan määrätä suoritettavaksi kertaluonteisesti koko sen yhä meneillään olevan ajanjakson ajalta, josta Portugalissa on säädetty 29.1.2007 annetulla asetuksella nro 21/2007 hyväksytyn, kiinteän omaisuuden arvonlisäverovapautuksesta luopumista koskevan säännöstön 10 §:n 1 momentin b ja c kohdassa, sellaisina kuin ne ovat aikaisemmassa muodossaan, jos kiinteistö on ollut tyhjillään pidempään kuin kaksi vuotta mutta sitä on koko ajan tarjottu kaupallisesti eli se on ollut saatavana vuokralle (mihin liittyy mahdollisuus arvonlisäverovapautuksesta luopumiseen) tai (veronalaisten) palvelujen tarjoamiskäytössä, kun otetaan huomioon, että kiinteistöä on seuraavina vuosina tarkoitus käyttää veronalaiseen, arvonlisäveron vähentämiseen oikeuttavaan toimintaan?

Ovatko 29.1.2007 annetulla asetuksella nro 21/2007 hyväksytyn, kiinteän omaisuuden arvonlisäverovapautuksesta luopumista koskevan säännöstön 2 §:n 2 momentin c kohdan ja 10 §:n 1 momentin b kohdan säännökset, joiden mukaan arvonlisäverovelvollinen ei voi luopua uudelleen arvonlisäverovapautuksesta uusien vuokrasopimusten tekemisen yhteydessä arvonlisäverotuksen kertaluonteisen oikaisun suorittamisen jälkeen, mikä estää myöhempien vähennysten tekemisen oikaisukaudella, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 137, 167, 168 ja 184 artiklan mukainen?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.