Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. prosinca 2016. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) – Imofloresmira — Investimentos Imobiliários, S.A. protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-672/16)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Investimentos Imobiliários, S.A.

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prethodna pitanja

1.    Kada je nekretnina na tržištu, unatoč tomu što je dvije ili više godina nije zauzeta, to jest kada se u promet stavlja radi davanja u zakup ili pružanja usluga, na primjer, office centrea i kada se utvrdi da vlasnik ima namjeru dati je u zakup i na to obračunati PDV te je poduzeo za to potrebne radnje, je li u skladu s člancima 167., 168., 184., 185. i 187. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006.1 smatrati da se nekretnina „stvarno ne upotrebljava radi gospodarske djelatnosti” ili „stvarno ne upotrebljava za oporezive djelatnosti”, u smislu članka 26. stavka 1. Zakona o PDV-u i članka 10. stavka 1. točke (b) Uredbe o odricanju od oslobođenja od PDV-a na transakcije u vezi s nekretninama, usvojene Uredbe sa zakonskom snagom 21/2007 od 29. siječnja, u njegovim ranijim inačicama, i stoga ocijeniti da se prvotno učinjeni odbitak treba ispraviti jer je veći od onog na koji je imao pravo porezni obveznik?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora i u svjetlu pravilnog tumačenja članaka 137., 167., 168., 184., 185. i 187. Direktive 2006/112/EZ […], može li se naložiti jedinstveni ispravak za čitavo preostalo razdoblje na koje se ispravak odnosi, kao što propisuje portugalski propis u članku 10. stavku 1. točkama (b) i (c) Uredbe o odricanju od oslobođenja od PDV-a na transakcije u vezi s nekretninama, usvojene Uredbom sa zakonskom snagom 21/2007, od 29. siječnja, u njegovim ranijim inačicama, u slučaju kada nekretnina nije zauzeta već dulje od dvije godine, ali je i dalje na tržištu s ciljem da je se da u zakup (s mogućnošću odricanja) ili radi pružanja usluga (oporezivih) i kada se u narednim godinama predviđa njezina namjena za oporezive djelatnosti na temelju kojih nastaje pravo na odbitak?

3.    Je li u skladu s člancima 137., 167., 168. i 184. Direktive 2006/112/EZ […], sadržaj članka 2. stavka 2. pod (c) Uredbe o odricanju od oslobođenja od PDV-a na transakcije u vezi s nekretninama, u vezi s člankom 10. stavkom 1. točkom (b) iste uredbe, usvojene Uredbom sa zakonskom snagom 21/2007, od 29. siječnja, koji propisuje da se obveznik PDV-a ne može odreći oslobođenja od PDV-a prilikom sklapanja novih ugovora o zakupu, nakon što se provede jedinstveni ispravak PDV-a koji dovodi u pitanje sustav odbitaka koji slijede u razdoblju na koje se odnosi ispravak?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.).