Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 29. decembrī iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) – Imofloresmira - Investimentos Imobiliários S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(lieta C-672/16)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Imofloresmira - Investimentos Imobiliários S.A.

Atbildētāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciālie jautājumi

Vai gadījumā, ja nekustamais īpašums, lai arī tas netika izmantots divus un vairāk gadus, atrodas tirgū, proti, ir pieejams tirgū iznomāšanai vai office centre veida pakalpojumu sniegšanai, un ir pierādīts, ka īpašniekam ir nodoms to izmantot ar PVN apliekamiem darījumiem un viņš ir pielicis visas nepieciešamās pūles, lai īstenotu šo nodomu, vai Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK 1 167., 168., 184., 185. un 187. pantam atbilst uzskats, ka tas “netiek efektīvi izmantots uzņēmējdarbībai” vai tas “netiek efektīvi izmantots ar nodokli apliekamiem darījumiem” PVN kodeksa 26. panta 1. punkta un Atteikšanās no atbrīvojuma no PVN režīma attiecībā uz darījumiem ar nekustamo īpašumu, kas apstiprināts ar 2007. gada Dekrētlikumu Nr. 21/2007, tā iepriekšējās redakcijās, 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, un vai tādējādi var uzskatīt, ka sākotnēji veiktais atskaitījums ir jākoriģē, jo tas pārsniedz summu, kuru nodokļa maksātājam bija tiesības atskaitīt?

Ja atbilde ir apstiprinoša, vai atbilstoši Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK 137., 167., 168., 184., 185. un 187. panta pareizai interpretācijai var paredzēt vienreizēju koriģēšanu visam atlikušajam koriģēšanas laikposmam, kā tas ir noteikts Portugāles tiesiskajā regulējumā ar Atteikšanās no atbrīvojuma no PVN režīma attiecībā uz darījumiem ar nekustamo īpašumu, kas apstiprināts ar 2007. gada Dekrētlikumu Nr. 21/2007, tā iepriekšējās redakcijās, 10. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu, gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek izmantots divus gadus un ilgāk, bet atrodas tirgū iznomāšanas (ar atteikšanās iespēju) vai (ar nodokli apliekamu) pakalpojumu sniegšanas mērķiem, un nākamajos gados to ir paredzēts izmantot ar nodokli apliekamiem darījumiem, kas rada tiesības uz nodokļa atskaitīšanu?

Vai ar Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK 137., 167., 168. un 184. pantu ir saderīgs Atteikšanās no atbrīvojuma no PVN režīma attiecībā uz darījumiem ar nekustamo īpašumu 2. panta 2. punkta c) apakšpunkts saistībā ar šī paša režīma, kas apstiprināts ar 2007. gada 29. janvāra Dekrētlikumu Nr. 21/2007, 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kurā ir noteikts, ka PVN maksātājs nevar atteikties no atbrīvojuma no PVN, noslēdzot jaunus nomas līgumus, ja ir veikta vienreizēja PVN koriģēšana, un ka tādējādi tiek pārkāpts atskaitīšanas režīms koriģēšanas laikposmā?

____________

1      Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).