Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) la 29 decembrie 2016 – Imofloresmira - Investimentos Imobiliários S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Cauza C-672/16)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Imofloresmira - Investimentos Imobiliários S.A.

Pârâtă: Autoridade Tributária e Aduaneira

Întrebările preliminare

1)    În cazul în care un imobil, în pofida faptului că a rămas neocupat pentru o perioadă de doi sau mai mulți ani, face obiectul promovării comerciale, cu alte cuvinte, este disponibil pe piață în vederea închirierii sau a prestării de servicii în regim de office centre și se dovedește că proprietarul intenționează să îl închirieze aplicând TVA și că a depus eforturile necesare pentru a-și concretiza intenția, este conform cu articolele 167, 168, 184, 185 și 187 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 20061 să se considere că imobilul „nu este utilizat efectiv în scopuri privind activitatea comercială” sau „nu este utilizat efectiv în operațiuni impozabile” în sensul dispozițiilor articolului 26 alineatul 1 din Codul privind TVA-ul și ale articolului 10 alineatul 1 litera b) din Regimul privind renunțarea la scutirea de TVA a operațiunilor cu bunuri imobile, adoptat prin Decretul-lege nr. 21/2007 din 29 ianuarie 2007, în versiunea sa anterioară, și, prin urmare, să se considere că deducerea efectuată inițial trebuie să facă obiectul regularizării, deoarece este mai mare decât cea pe care persoana impozabilă avea dreptul să o aplice?

2)    În cazul unui răspuns afirmativ, în lumina interpretării corecte a articolelor 137, 167, 168, 184, 185 și 187 din Directiva 2006/112/CE […], se poate impune efectuarea unei regularizări unice pentru întreaga perioadă de regularizare rămasă, astfel cum prevede legislația portugheză la articolul 10 alineatul 1 literele b) și c) din Regimul privind renunțarea la scutirea de TVA a operațiunilor cu bunuri imobile, adoptat prin Decretul-lege nr. 21/2007 din 29 ianuarie 2007, în versiunea sa anterioară, în cazul în care imobilul este neocupat de mai mult de doi ani, dar face în continuare obiectul promovării comerciale în vederea închirierii sale (cu posibilitate de renunțare) sau pentru prestarea de servicii (activitate impozabilă), și în cazul în care se preconizează afectarea sa în următorii ani unor activități impozabile care dau naștere dreptului de deducere?

3)    Dispozițiile articolului 2 alineatul 2 litera c) din Regimul privind scutirea de TVA a operațiunilor cu bunuri imobile coroborate cu articolul 10 alineatul 1 litera b) din același regim, adoptat prin Decretul-lege nr. 21/2007 din 29 ianuarie 2007, care determină imposibilitatea ca o persoană impozabilă în scopuri de TVA să renunțe la scutirea de TVA cu ocazia încheierii unor contracte de închiriere noi, ulterior efectuării regularizării unice a TVA-ului, și care afectează regimul de deducere ulterior în cursul perioadei de regularizare, sunt conforme cu articolele 137, 167, 168 și 184 din Directiva 2006/112/CE […]?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială 09/vol. 3, p. 7).