Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 29. decembra 2016 – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-672/16)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Investimentos Imobiliários, S.A.

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálne otázky

1.    Za okolností, keď sa nehnuteľnosť napriek tomu, že sa nevyužívala dva roky alebo dlhšie, ponúka, teda je dostupná na trhu na účely prenájmu alebo poskytovania služieb typu office centre, a preukáže sa, že vlastník má v úmysle prenajať ju s uplatnením DPH a vyvinul potrebné úsilie, aby ju prenajal, je konštatovanie, že „sa v skutočnosti nepoužíva na účely podnikateľskej činnosti“ alebo že „sa v skutočnosti nepoužíva pri zdaniteľných transakciách“, v zmysle článku 26 ods. 1 zákona o DPH a článku 10 ods. 1 písm. b) pravidiel vzdania sa oslobodenia od DPH pri transakciách týkajúcich sa nehnuteľností, schválených zákonným dekrétom č. 21/2007 z 29. januára, v ich skoršom znení a v dôsledku toho názor, že pôvodne odpočítaná daň sa musí upraviť, lebo je vyššia ako daň, ktorú mala zdaniteľná osoba právo odpočítať, v súlade s článkami 167, 168, 184, 185 a 187 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 20061 ?

2.    V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, možno vzhľadom na správny výklad článkov 137, 167, 168, 184, 185 a 187 smernice Rady 2006/112/ES… uložiť povinnosť urobiť jedinú úpravu odpočítanej dane za celé obdobie na úpravu odpočítanej dane, ktoré ešte neuplynulo, ako to stanovuje portugalská právna úprava v článku 10 ods. 1 písm. b) a c) pravidiel vzdania sa oslobodenia od DPH pri transakciách týkajúcich sa nehnuteľností, schválených zákonným dekrétom č. 21/2007 z 29. januára, v skoršom znení, v prípade, ak sa nehnuteľnosť viac ako dva roky nevyužíva, ale naďalej sa ponúka na účely prenájmu (s možnosťou vzdania sa oslobodenia od dane) alebo poskytovania služieb (podliehajúceho dani) a plánuje sa priradiť ju v nasledujúcich rokoch k zdaniteľným činnostiam, ktoré zakladajú právo na odpočítanie dane?

3.    Je článok 2 ods. 2 písm. c) pravidiel vzdania sa oslobodenia od DPH v spojení s článkom 10 ods. 1 písm. b) týchto pravidiel, schválených zákonným dekrétom č. 21/2007 z 29. januára, podľa ktorých sa zdaniteľná osoba na účely DPH nemôže vzdať oslobodenia od DPH pri uzatvorení nových nájomných zmlúv po tom, čo došlo k jedinej úprave DPH, a režim následného odpočítania dane počas obdobia na úpravu odpočítanej dane je ohrozený, v súlade s článkami 137, 167, 168 a 184 smernice Rady 2006/112/ES?

____________

1     Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).