Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalska) 29. decembra 2016 – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zadeva C-672/16)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Imofloresmira – Investimentos Imobiliários S.A.

Tožena stranka: Autoridade Tributária e Aduaneira

Vprašanja za predhodno odločanje

Če se nepremičnina, kljub temu da ni zasedena več kot dve leti ali več, trži, to pomeni, da je na voljo na trgu z namenom oddaje v najem ali opravljanja storitev vrste office centre, in se dokaže, da jo ima lastnik namen oddati v najem ter za to obračunati DDV ter si je prizadeval za uresničitev tega namena, ali je v skladu s členi 167, 168, 184, 185 in 187 Direktive Sveta 2006/112/ES1 z dne 28. novembra 2006, če se šteje, da „se dejansko ne uporablja za namene gospodarske dejavnosti“ ali da „se dejansko ne uporablja za obdavčene transakcije“ v smislu določb člena 26(1) zakonika o DDV in člena 10(1)(b) ureditve odpovedi oprostitvi DDV na transakcije v zvezi z nepremičninami, kakor je bila potrjena z uredbo-zakonom 21/2007 z dne 29. januarja, v prej veljavnih različicah, in zato ugotovi, da je treba za prvotni odbitek davka izvesti popravek, ker je višji od tistega, do katerega je bil upravičen davčni zavezanec?

V primeru pritrdilnega odgovora, ali je mogoče ob upoštevanju pravilne razlage členov 137, 167, 168, 184, 185 in 187 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 naložiti enkratni popravek za celotno preostalo obdobje popravka, kakor je določeno v portugalski zakonodaji, v členu 10(1)(b) in (c) ureditve odpovedi oprostitvi DDV na transakcije v zvezi z nepremičninami, kakor je bila potrjena z uredbo zakonom 21/2007 z dne 29. januarja, v prej veljavni različici, če nepremičnina ni zasedena več kot dve leti, vendar se še vedno trži z namenom oddaje v najem (z možnostjo odpovedi) ali z namenom opravljanja storitev (obdavčeno), in če je predvideno, da se bo v naslednjih letih uporabljala za obdavčene dejavnosti, za katere je mogoče uveljavljati pravico do odbitka?

Ali so določbe člena 2(2)(c) v povezavi s členom 10(1)(b) ureditve odpovedi oprostitvi DDV, kakor je bila potrjena z uredbo zakonom 21/2007 z dne 29. januarja, ki določa, da se davčni zavezanec za DDV ne more odpovedati oprostitvi DDV pri sklenitvi novih najemnih pogodb, potem ko je bil izveden enkratni popravek DDV, in ki ogroža ureditev naslednjega odbitka med obdobjem popravka, v skladu s členi 137, 167, 168 in 184 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).