Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av x (x) den 29 december 2016 – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários, S.A. mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-672/16)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Investimentos Imobiliários, S.A.

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfrågor

När en fastighet, trots att den har stått oanvänd under två år eller mer, marknadsförs, det vill säga finns tillgänglig på marknaden för utarrendering eller tillhandahållande av tjänster av typen office centre, och det är styrkt att ägaren avser att arrendera ut den såsom en skattepliktig transaktion och har gjort nödvändiga ansträngningar för att förverkliga sin avsikt, är det då förenligt med artiklarna 167, 168, 184, 185 och 187 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006(1 ), att anse att denna fastighet ”i praktiken inte används för affärsverksamhet” eller att den ”i praktiken inte används för beskattade transaktioner”, vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 26.1 i mervärdesskattelagen och artikel 10.1 b i ”Reglerna om avstående från undantag från mervärdesskatteplikten beträffande transaktioner avseende fast egendom”, som godkänts genom lagdekret 21/2007 av den 29 januari, i dess tidigare versioner, och att således anse att det ursprungliga avdraget måste justeras därför att det är högre än det avdrag som den beskattningsbara personen hade rätt att göra?

Om så ska anses vara fallet, är det då enligt en korrekt tolkning av artiklarna 137, 167, 168, 184, 185 och 187 i rådets direktiv 2006/112/EG […], tillåtet att kräva att det görs en justering vid ett enda tillfälle för hela den återstående justeringsperioden, såsom det föreskrivs i den portugisiska lagstiftningen i artikel 10.1 b och c i ”Reglerna om avstående från undantag från mervärdesskatteplikten beträffande transaktioner avseende fast egendom”, som godkänts genom lagdekret 21/2007 av den 29 januari, i dess tidigare version, för det fall att fastigheten har stått oanvänd i mer än två år men fortsätter att marknadsföras med sikte på utarrendering (med möjlighet till avstående från undantag från mervärdesskatteplikten) eller tillhandahållande av tjänster (mervärdesskattepliktigt), och att det är avsikten att fastigheten under de följande åren ska hänföras till beskattade transaktioner som ger upphov till avdragsrätt?

Är det förenligt med artiklarna 137, 167, 168 och 184 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 med en bestämmelse såsom artikel 2.2 c i ”Reglerna om avstående från undantag från mervärdesskatteplikten beträffande transaktioner avseende fast egendom” jämförd med artikel 10.1 b i samma regler, som godkänts genom lagdekret 21/2007 av den 29 januari, som gör det omöjligt för en beskattningsbar person att avstå från undantag från mervärdesskatteplikten vid ingåendet av nya arrendeavtal, efter det att en justering vid ett enda tillfälle av mervärdesskatt har ägt rum, och som äventyrar reglerna för efterföljande avdrag under justeringsperioden?

____________

(1 ) Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).