Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sodišče Pliberk (Rakúsko) 23. januára 2017 – Čepelnik d.o.o./Michael Vavti

(vec C-33/17)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okrajno Sodišče Pliberk

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Čepelnik d.o.o.

Žalovaný: Michael Vavti

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 56 ZFEÚ a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, vykladať v tom zmysle, že bránia členskému štátu, aby uložil objednávateľovi služby z tohto členského štátu povinnosť pozastaviť platby a zaplatiť zábezpeku vo výške príslušnej dlhovanej sumy v prípade, že zákaz vykonávať platby a zaplatenie zábezpeky slúžia výlučne na zabezpečenie prípadnej peňažnej sankcie uloženej výlučne ako výsledok samostatného konania voči poskytovateľovi služieb so sídlom v inom členskom štáte?

V prípade zápornej odpovede na prejudiciálnu otázku uvedenú vyššie:

a.    Majú sa článok 56 ZFEÚ a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, vykladať v tom zmysle, že bránia členskému štátu, aby uložil objednávateľovi služby z tohto členského štátu povinnosť pozastaviť platby a zaplatiť zábezpeku vo výške príslušnej dlhovanej sumy v prípade, že poskytovateľ služieb so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie, ktorému by sa mala uložiť peňažná sankcia, nemá v rámci konania o zábezpeke k dispozícii nijaký opravný prostriedok, pokiaľ ide o rozhodnutie vyžadujúce zaplatenie zábezpeky, pričom odvolanie, ktoré proti predmetnému rozhodnutiu podal vnútroštátny objednávateľ služby, nemá odkladný účinok?

b.    Majú sa článok 56 ZFEÚ a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, vykladať v tom zmysle, že bránia členskému štátu, aby uložil objednávateľovi služby z tohto členského štátu povinnosť pozastaviť platby a zaplatiť zábezpeku vo výške príslušnej dlhovanej sumy iba z dôvodu, že poskytovateľ služieb má sídlo v inom členskom štáte?

c.    Majú sa článok 56 ZFEÚ a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, vykladať v tom zmysle, že bránia členskému štátu, aby uložil objednávateľovi služby z tohto členského štátu povinnosť pozastaviť platby a zaplatiť zábezpeku vo výške príslušnej dlhovanej sumy, hoci toto protiplnenie dlhované poskytovateľovi služieb ešte nie je splatné a napriek tomu, že konečná suma protiplnenia sa vzhľadom na existenciu vzájomných pohľadávok a zádržného práva ešte nestanovila?

____________