Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Okrajno Sodišče Pliberk (Österrike) den 23 januari 2017 – Čepelnik d.o.o. mot Michael Vavti

(Mål C-33/17)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Okrajno Sodišče Pliberk

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Čepelnik d.o.o.

Motpart: Michael Vavti

Tolkningsfrågor

Ska artikel 56 FEUF och direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden tolkas så, att en medlemsstat inte får förordna om betalningsstopp för den inländska uppdragsgivaren och kräva att denne betalar en säkerhet som uppgår till den utestående entreprenadersättningen, om betalningsstoppet och betalningen av en säkerhet endast används för att säkerställa betalning av eventuella böter, som endast kan utdömas i ett särskilt förfarande mot en tjänsteleverantör med hemvist i en annan medlemsstat?

Om denna fråga besvaras nekande

Ska artikel 56 FEUF och direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden tolkas så, att en medlemsstat inte får förordna om betalningsstopp för den inländska uppdragsgivaren och kräva att denne betalar en säkerhet som uppgår till den utestående entreprenadersättningen, om tjänsteleverantören, med hemvist i en annan medlemsstat, mot vilken böter kan komma att utdömas, i förfarandet om att ställa en säkerhet inte har något rättsmedel mot kravet på att ställa en sådan säkerhet och den inländske uppdragsgivarens överklagande av detta beslut inte har någon uppskjutande verkan?

Ska artikel 56 FEUF och direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden tolkas så, att en medlemsstat inte får förordna om betalningsstopp för den inländska uppdragsgivaren och kräva att denne betalar en säkerhet som uppgår till den utestående entreprenadersättningen, endast av den anledningen att tjänsteleverantören har sin hemvist i en annan EU-medlemsstat?

Ska artikel 56 FEUF och direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden tolkas så, att en medlemsstat inte får förordna om betalningsstopp för den inländska uppdragsgivaren och kräva att denne betalar en säkerhet som uppgår till den utestående entreprenadersättningen, trots att denna ännu inte har förfallit till betalning och trots att den slutliga betalningen för arbetet, på grund av motfordringar och rätt att innehålla betalning, ännu inte har fastställts?

____________