Language of document :

Žaloba podaná dne 16. září 2016 – Digital Rights Ireland v. Komise

(Věc T-670/16)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Irsko) (zástupce: E. McGarr, Solicitor)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil žalobu za přípustnou;

prohlásil prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí za zjevně nesprávné posouzení Komise v rozsahu, v němž považuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů za slučitelnou se směrnicí 95/46/ES1 ;

prohlásil napadené rozhodnutí za neplatné a nařídil zrušení napadeného rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně deset žalobních důvodů.

První žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí není v souladu s čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46 ve spojení s články 7, 8 a 47 Listiny základních práv Evropské unie.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí není v souladu s čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46 ve spojení s články 7, 8 a 47 Listiny základních práv Evropské unie a rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ve věci C-362/14, Schrems.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že „zásada ochrany soukromí“ či oficiální „prohlášení a závazky“ (Spojené státy) obsažené v přílohách I, III až VII napadeného rozhodnutí nepředstavují „mezinárodní závazky“ ve smyslu čl. 25 odst. 6 směrnice 95/46.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z toho, že ustanovení Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008 („FISA Amendments Act of 2008“) představují legislativu umožňující veřejným orgánům přístup k obsahu elektronických komunikací na všeobecném základě a nejsou tedy v souladu s článkem 7 Listiny základních práv Evropské unie.

Pátý žalobní důvod vychází z toho, že ustanovení FISA Amendments Act of 2008 představují legislativu umožňující veřejným orgánům tajný přístup k obsahu elektronických komunikací na všeobecném základě a nejsou tedy v souladu s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie.

Šestý žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí tím, že zcela neprovedlo ustanovení obsažená ve směrnici 95/46 (konkrétně v čl. 28 odst. 3), prima facie odpovídajícím způsobem nezajišťuje, aby práva občanů Evropské unie byla plně zaručena podle unijního práva v případě předávání jejich údajů do Spojených států amerických.

Sedmý žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí je neslučitelné s články 7, 8 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie.

Osmý žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí je v rozsahu, v němž umožňuje či alternativně nezajišťuje nebo nezajistilo ochranu proti systematickému přístupu cizích represivních orgánů k elektronickým komunikacím, neplatné z důvodu porušení práv na soukromí, ochranu údajů, svobodu projevu a svobodu shromažďování a sdružování podle Listiny základních práv Evropské unie a všeobecných zásad unijního práva.

Devátý žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí tím, že umožňuje či alternativně nezajišťuje nebo nezajistilo ochranu proti systematickému přístupu cizích represivních orgánů k elektronickým komunikacím a nestanoví odpovídající opravný prostředek pro občany EU, k jejichž osobním údajům byl vykonán přístup, zbavuje jednotlivce práva na účinný opravný prostředek a na řádnou správu v rozporu s Listinou základních práv Evropské unie.

Desátý žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí tím, že zcela neprovádí práva obsažená ve směrnici 95/46 (konkrétně v článcích 14 a 15), prima facie odpovídajícím způsobem nezajišťuje, aby práva občanů Evropské unie byla plně zaručena podle unijního práva v případě předávání jejich údajů do Spojených států amerických.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vyd. 13/15, s. 355).