Language of document :

Sag anlagt den 16. september 2016 – Digital Rights Ireland mod Kommissionen

(Sag T-670/16)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Irland) (ved solicitor E. McGarr)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Sagen fremmes til realitetsbehandling.

Det fastslås at Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 af 12. juli 2016 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU’s og USA’s værn om privatlivets fred, er behæftet med et åbenbart urigtigt skøn fra Kommissionens side, for så vidt som det deri fastslås, at der i USA er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, som er i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF 1 .

Det fastslås, at den anfægtede afgørelse er ugyldig, og den anfægtede afgørelse om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU’s og USA’s værn om privatlivets fred, annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført ti anbringender.

Første anbringende om at den anfægtede afgørelse ikke er i overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46, sammenholdt med artikel 7, 8 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Andet anbringende om at den anfægtede afgørelse ikke er i overensstemmelse med artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46, sammenholdt artikel 7, 8 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og Den Europæiske Unions Domstols dom i sag C-362/14, Schrems.

Tredje anbringende om at de »principper om beskyttelse af privatlivets fred« og/eller de officielle (amerikanske) »udredninger og tilsagn«, der er indeholdt i bilag I, III og VII til den anfægtede afgørelse, ikke udgør »internationale forpligtelser« i den betydning, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46.

Fjerde anbringende om at bestemmelserne i Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008 (herefter »FISA Amendments Act 2008«) udgør retsforskrifter, der generelt tillader offentlige myndigheder at få adgang til indholdet af elektronisk kommunikation, og følgelig ikke er i overensstemmelse med artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Femte anbringende om at bestemmelserne i FISA Amendments Act 2008 udgør retsforskrifter, der generelt tillader offentlige myndigheder at få hemmelig adgang til indholdet af elektronisk kommunikation, og følgelig ikke er i overensstemmelse med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Sjette anbringende om at den anfægtede afgørelse, idet den ikke fuldstændigt gennemfører de bestemmelser, der er indeholdt i direktiv 95/46 (navnlig artikel 28, stk. 3), ved en umiddelbar betragtning ikke på en hensigtsmæssig måde sikrer, at EU-borgeres rettigheder i henhold til EU-retten overholdes til fulde, når deres oplysninger overføres til Amerikas Forenede Stater.

Syvende anbringende om at den anfægtede afgørelse er uforenelig med artikel 7, 8 og 52, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ottende anbringende om at den anfægtede afgørelse, for så vidt som den tillader – eller alternativt undlader og har undladt at værne imod – udenlandske retshåndhævende myndigheders vilkårlige adgang til elektronisk kommunikation, er ugyldig, fordi den udgør en krænkelse af retten til privatliv, databeskyttelse, ytringsfriheden og forsamlings- og foreningsfriheden i henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og generelle principper i EU-retten.

Niende anbringende om at den anfægtede afgørelse, for så vidt som den tillader – eller alternativt undlader og har undladt at værne imod – udenlandske retshåndhævende myndigheders vilkårlige adgang til elektronisk kommunikation og undlader at give EU-borgere, hvis personoplysninger tilgås på denne måde, adgang til passende retsmidler, nægter borgeren retten til adgang til effektive retsmidler og retten til god forvaltning, hvilket er i strid med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og generelle principper i EU-retten.

Tiende anbringende om at den anfægtede afgørelse, idet den ikke fuldstændigt gennemfører de rettigheder, der er indeholdt i direktiv 95/46 (navnlig i artikel 14 og 15), ved en umiddelbar betragtning ikke på en hensigtsmæssig måde sikrer, at EU-borgernes rettigheder i henhold til EU-retten overholdes til fulde, når deres oplysninger overføres til Amerikas Forenede Stater.

____________

1     Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24.10.1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT 1995, L 281, s. 31).