Language of document :

Kanne 16.9.2016 – Digital Rights Ireland v. komissio

(Asia T-670/16)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Digital Rights Ireland Ltd. (Bennettsbridge, Irlanti) (edustaja: Solicitor E. McGarr)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen tutkittavaksi

toteamaan, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY nojalla EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman tietosuojan tason riittävyydestä 12.7.2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1250 on komission ilmeinen arviointivirhe sikäli kuin siinä katsotaan, että Yhdysvalloissa taataan henkilötietojen suojan riittävä taso direktiivin 95/46/EY1 mukaisesti

toteamaan, että riidanalainen päätös on pätemätön ja kumoamaan se EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan tason riittävyyden osalta

velvoittamaan komissio korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kymmeneen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalainen päätös ei ole direktiivin 95/46 25 artiklan 6 kohdan mukainen, tarkasteltuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8 ja 47 artiklan kanssa.

Toinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalainen päätös ei ole direktiivin 95/46 25 artiklan 6 kohdan mukainen, tarkasteltuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8 ja 47 artiklan sekä unionin tuomioistuimen asiassa C-362/14, Schrems, antaman tuomion kanssa.

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan ”yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet” ja/tai (Yhdysvaltojen) viralliset ”lausumat ja sitoumukset”, jotka sisältyvät riidanalaisen päätöksen liitteisiin I ja III ja VII, eivät ole direktiivin 95/46 25 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja ”kansainvälisiä sitoumuksia”.

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan ulkomaisen tiedustelun seurannasta vuonna 1978 annetun lain muuttamisesta vuonna 2008 annetun lain (Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008, jäljempänä vuoden 2008 laki) säännökset muodostavat lainsäädännön, jonka perusteella viranomaiset voivat yleisesti tutustua sähköisen viestinnän sisältöön, minkä vuoksi ne eivät ole Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklan mukaisia.

Viides kanneperuste, jonka mukaan vuoden 2008 lain säännökset muodostavat lainsäädännön, jonka perusteella viranomaiset voivat tutustua salaa ja yleisesti sähköisen viestinnän sisältöön, minkä vuoksi ne eivät ole Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisia.

Kuudes kanneperuste, jonka mukaan direktiivin 95/46 säännösten (ja erityisesti sen 28 artiklan 3 kohdan) täysimääräisen täytäntöönpanon laiminlyönti riidanalaisella päätöksellä merkitsee lähtökohtaisesti sitä, ettei siinä ole varmistettu, että Euroopan unionin kansalaisten unionin oikeuden mukaisista oikeuksista huolehditaan täysimääräisesti, kun heidän tietojaan siirretään Amerikan Yhdysvaltoihin.

Seitsemäs kanneperuste, jonka mukaan riidanalainen päätös ei ole Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan eikä sen 52 artiklan 1 kohdan mukainen.

Kahdeksas kanneperuste, jonka mukaan sikäli kuin riidanalaisessa päätöksessä sallitaan se, että unionin ulkopuolisten maiden lainvalvontaviranomaiset saavat erotuksetta tutustua sähköiseen viestintään – tai toissijaisesti siinä ei varmisteta ja ei ole varmistettu, ettei näin tapahdu –, se on pätemätön, koska se on yksityisyyden suojaa, tietosuojaa, ilmaisunvapautta sekä yhdistymis- ja kokoontumisvapautta koskevien oikeuksien, jotka vahvistetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, sekä unionin oikeuden yleisten periaatteiden vastainen.

Yhdeksäs kanneperuste, jonka mukaan sikäli kuin riidanalaisessa päätöksessä sallitaan se, että unionin ulkopuolisten maiden lainvalvontaviranomaiset saavat erotuksetta tutustua sähköiseen viestintään – tai toissijaisesti siinä ei varmisteta ja ei ole varmistettu, ettei näin tapahdu – ja että siinä ei säädetä asianmukaisesta oikeussuojakeinosta unionin kansalaisille, joiden henkilötietoihin tutustutaan tällä tavoin, siinä evätään yksilöltä oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan ja hyvään hallintoon perusoikeuskirjan ja unionin oikeuden yleisten periaatteiden vastaisesti.

Kymmenes kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisella päätöksellä ei lähtökohtaisesti varmisteta asianmukaisesti, että Euroopan unionin kansalaisten unionin oikeuden mukaisista oikeuksista huolehditaan täysimääräisesti, kun heidän tietojaan siirretään Amerikan Yhdysvaltoihin, koska siinä ei ole pantu täysimääräisesti täytäntöön direktiiviin 95/46 (ja erityisesti sen 14 ja 15 artiklaan) sisältyviä oikeuksia.

____________

1 Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL 1995, L 281, s. 31)