Language of document :

2016. szeptember 16-án benyújtott kereset – Digital Rights Ireland kontra Bizottság

(T-670/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Írország) (képviselő: E. McGarr Solicitor)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a keresetet nyilvánítsa elfogadhatónak;

mondja ki, hogy a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az EU–USA adatvédelmi pajzs által biztosított védelem megfelelőségéről szóló, 2016. július 12-i 2016/1250/EU bizottsági végrehajtási határozat a Bizottság nyilvánvaló értékelési hibáját mutatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Államokban a 95/46/EK irányelvnek1 megfelelő a személyes adatok védelmének szintje;

mondja ki, hogy a megtámadott határozat semmis, és rendelje el a megtámadott határozat megsemmisítését a személyes adatok egyesült államokbéli védelmi pajzsának megfelelő jellegére vonatkozó részében;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes tíz jogalapra hivatkozik.

Első, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nincs összhangban a 95/46 irányelv 25. cikkének (6) bekezdésével, az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 8. és 47. cikkének fényében értelmezve.

Második, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nincs összhangban a 95/46 irányelv 25. cikkének (6) bekezdésével, az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 8. és 47. cikkének, valamint az Európai Unió Bíróságának C-362/14. sz. Schrems-ítéletében foglaltak fényében értelmezve.

Harmadik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat I. és III-VII. mellékletében foglalt „adatvédelmi elvek”, valamint „a hatóságok hivatalos nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai” (Egyesült Államok) nem tekinthetők a 95/46 irányelv 25. cikkének (6) bekezdése értelmében vett „nemzetközi kötelezettségvállalásnak”.

Negyedik, arra alapított jogalap, hogy a Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008 („FISA Amendments Act of 2008”) rendelkezései olyan szabályozásnak tekinthetők, amelyek a hatóságok számára általános jellegű hozzáférést biztosítanak az elektronikus közlések tartalmához, következésképpen nincsenek összhangban az Európai Unió Alapjogi Chartajának 7. cikkével.

Ötödik, arra alapított jogalap, hogy a FISA Amendments Act of 2008 rendelkezései olyan szabályozásnak tekinthetők, amelyek a hatóságok számára általános alapon titkos jellegű hozzáférést biztosítanak az elektronikus közlések tartalmához, következésképpen nincsenek összhangban az Európai Unió Alapjogi Chartajának 47. cikkével.

Hatodik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat, mivel nem ültette át hiánytalanul a 95/46 irányelvben foglalt rendelkezéseket (különösen 28. cikkének (3) bekezdését), prima facie nem garantálja megfelelő módon, hogy az Európai Unió polgárait az uniós jog címén megillető jogok teljes egészében biztosítva legyenek, amikor adataikat az Amerikai Egyesült Államok felé továbbítják.

Hetedik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nem összeegyeztethető az Európai Unió Alapjogi Chartajának 7. és 8. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével.

Nyolcadik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat, amennyiben lehetővé teszi a külföldi bűnüldöző hatóságok számára az elektronikus közlésekhez való szisztematikus hozzáférést, vagy, másodlagosan, nem biztosítja vagy nem biztosította a védelmet ezekkel szemben, jogellenes, mivel sérti az Európai Unió Alapjogi Chartája által kimondott magánélethez való jogot, az adatvédelmet, a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint a gyülekezés és egyesülés szabadságát és az uniós jog általános elveit.

Kilencedik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat, amennyiben lehetővé teszi a külföldi bűnüldöző hatóságok számára az elektronikus közlésekhez való szisztematikus hozzáférést, vagy, másodlagosan, nem biztosítja vagy nem biztosította a védelmet ezekkel szemben, és nem rendelkezik megfelelő jogorvoslatról az EU azon polgárai számára, akik személyes adataiba betekintettek, megfosztja a magánszemélyeket a hatékony jogorvoslathoz való jogtól és a megfelelő ügyintézéshez való jogtól, megsértve ezzel az Európai Unió alapjogi Chartáját és az uniós jog általános elveit.

Tizedik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat, mivel nem ültette át hiánytalanul a 95/46 irányelvben foglalt jogokat (különösen a 14. és 15. cikket), prima facie nem garantálja megfelelő módon, hogy az Európai Unió polgárait az uniós jog címén megillető jogok teljes egészében biztosítva legyenek, amikor adataikat az Amerikai Egyesült Államok felé továbbítják.

____________

1 A személyes adatok fedolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.).