Language of document :

2016 m. rugsėjo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Digital Rights Ireland / Komisija

(Byla T-670/16)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Airija), atstovaujama solisitoriaus E. McGarr

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ieškinį priimtinu,

pripažinti, kad 2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB yra akivaizdi Komisijos vertinimo klaida tiek, kiek juo asmeninių duomenų apsaugos Jungtinėse Amerikos Valstijose lygis pripažintas tinkamu pagal Direktyvą 95/46/EB1 ,

pripažinti ginčijamą sprendimą dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ suteikiamos apsaugos tinkamumo negaliojančiu ir jį panaikinti,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dešimčia pagrindų.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamas sprendimas prieštarauja Direktyvos 95/46 25 straipsnio 6 daliai, aiškinamai atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 ir 47 straipsnius.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamas sprendimas prieštarauja Direktyvos 95/46 25 straipsnio 6 daliai, aiškinamai atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 ir 47 straipsnius ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-362/14, Schrems.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad „privatumo principai“ ir / arba oficialūs (JAV) „pareiškimai ir įsipareigojimai“, įtvirtinti ginčijamo sprendimo I, III–VII prieduose, nėra „tarptautiniai įsipareigojimai“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 95/46 25 straipsnio 6 dalį.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad 1978 m. Užsienio žvalgybos stebėsenos akto 2008 m. pakeitimų akto (2008 m. FISA pakeitimų aktas) nuostatos leidžia valdžios institucijoms apibendrintu pagrindu turėti priėjimą prie elektroninių ryšių turinio ir todėl yra nesuderinamos su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsniu.

Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad 2008 m. FISA pakeitimų akto nuostatos leidžia valdžios institucijoms apibendrintu pagrindu turėti slaptą priėjimą prie elektroninių ryšių turinio ir todėl yra nesuderinamos su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu.

Šeštasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamu sprendimu nėra visiškai perkeliamos Direktyvos 95/46 nuostatos (konkrečiai 28 straipsnio 3 dalis), todėl iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad juo nėra tinkamai užtikrinama visiška Europos Sąjungos piliečių teisių pagal ES teisę apsauga, kai jų duomenys yra perduodami į Jungtines Amerikos Valstijas.

Septintasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamas sprendimas yra nesuderinamas su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 straipsniais ir 52 straipsnio 1 dalimi.

Aštuntasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad, kiek ginčijamas sprendimas leidžia, arba neapsaugo nei dabar, nei anksčiau, nuo užsienio valstybių teisėsaugos institucijų masinio priėjimo prie elektroninių ryšių, jis negalioja dėl teisės į privatumą, duomenų apsaugos, saviraiškos laisvės, susirinkimų ir asociacijos laisvės, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir ES teisės bendruosiuose principuose, pažeidimų.

Devintasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad kiek ginčijamas sprendimas leidžia, arba neapsaugo nei dabar, nei anksčiau, nuo užsienio valstybių teisėsaugos institucijų masinio priėjimo prie elektroninių ryšių ir nesuteikia ES piliečiams, prie kurių duomenų buvo tokiu būdu prieita, tinkamos teisių gynimo priemonės, jis, priešingai Pagrindinių teisų chartijai ir ES bendriesiems principams, paneigia asmens teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisę į gerą administravimą.

Dešimtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamu sprendimu nebuvo visiškai perkeltos Direktyvoje 95/46 (konkrečiai 14 ir 15 straipsniuose) įtvirtintos teisės, todėl iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad juo nėra tinkamai užtikrinama visiška Europos Sąjungos piliečių teisių pagal ES teisę apsauga, kai jų duomenys yra perduodami į Jungtines Amerikos Valstijas.

____________

1 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).