Language of document :

Žaloba podaná 16. septembra 2016 – Digital Rights Ireland/Komisia

(vec T-670/16)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Írsko) (v zastúpení: E. McGarr, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil, že žaloba je prípustná,

vyhlásil, že vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA sa vychádzalo zo zjavne nesprávneho posúdenia, keď Komisie dospela k záveru, že úroveň ochrany osobných údajov v Spojených štátoch je primeraná, t. j. v súlade so smernicou 95/46/ES1 ,

vyhlásil napadnuté rozhodnutie za neplatné a nariadil zrušenie napadnutého rozhodnutie v rozsahu, v akom sa týka poskytovania primeranej ochrany štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa uvádza na podporu svojho odvolania desať žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie nie je v súlade s článkom 25 ods. 6 smernice 95/46 v spojení s článkami 7, 8 a 47 Charty základných práv Európskej únie.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie nie je v súlade s článkom 25 ods. 6 smernice 95/46 v spojení s článkami 7, 8 a 47 Charty základných práv Európskej únie a rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-362/14 Schrems.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že „zásady ochrany súkromia a integrity jednotlivca“ a/alebo oficiálne „vyhlásenia a záväzky“ (Spojených štátov) uvedené v prílohách I a III až VII napadnutého rozhodnutia nepredstavujú „medzinárodné záväzky“ v zmysle článku 25 ods. 6 smernice 95/46.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tom, že ustanovenia Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008 („FISA Amendments Act of 2008“) predstavujú právnu úpravu, ktorá umožňuje verejným orgánom nadobudnúť všeobecný prístup k obsahu elektronickej komunikácie a nie sú teda v súlade s článkom 7 Charty základných práv Európskej únie.

Piaty žalobný dôvod založený na tom, že ustanovenia FISA Amendments Act of 2008 predstavujú právnu úpravu, ktorá umožňuje verejným orgánom nadobudnúť tajný všeobecný prístup k obsahu elektronickej komunikácie a nie sú teda v súlade s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie.

Šiesty žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie tým, že úplne neprebralo ustanovenia uvedené v smernici 95/46 (konkrétne článok 28 ods. 3), nemôže prima facie zabezpečiť, aby práva občanov Európskej únie boli v súlade s právom Únie v plnej miere zaručené, pokiaľ sa ich údaje prenesenú do Spojených štátov amerických.

Siedmy žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie nie je zlučiteľné s článkami 7 a 8 a článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie.

Ôsmy žalobný dôvod založený tom, že v rozsahu, v akom napadnuté rozhodnutie umožňuje, alebo naopak nezabezpečuje či nezabezpečilo ochranu pred neobmedzeným prístupom cudzích orgánom presadzovania práva k elektronickej komunikácii, je toto rozhodnutie protiprávne, pretože porušuje právo na súkromie, ochranu osobných údajov, slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania a združovania, ako vyplývajú z Charty základných práv Európskej únie a všeobecných zásad práva Únie.

Ôsmy žalobný dôvod založený tom, že v rozsahu, v akom napadnuté rozhodnutie umožňuje, alebo naopak nezabezpečuje či nezabezpečilo ochranu pred neobmedzeným prístupom cudzím orgánom presadzovania práva k elektronickej komunikácii – a neposkytuje občanom Únie, ku ktorých osobným údajom bol takýto prístup umožnený, primeraný opravný prostriedok – zbavuje jednotlivcov práva na účinný prostriedok obrany a práva na riadnu správu vecí verejných, čo je v rozpore s Chartou základných práv Európskej únie a všeobecnými zásadami práva Únie.

Desiaty žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie tým, že neprebralo v celom rozsahu práva uvedené v smernici 95/46 (konkrétne články 14 a 15), nemôže prima facie zabezpečiť, aby práva občanov Európskej únie boli v súlade s právom Únie v plnej miere zaručené, pokiaľ sa ich údaje prenesenú do Spojených štátov amerických.

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 1995, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).