Language of document :

Talan väckt den 16 september 2016 – Digital Rights Ireland mot kommissionen

(Mål T-670/16)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Irland) (ombud: E. McGarr, Solicitor)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att ansökan kan tas upp till prövning,

fastställa att kommissionen i genomförandebeslut (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna har gjort en uppenbart oriktig bedömning genom att finna att det råder adekvat skydd för personuppgifter i Förenta staterna i överensstämmelse med direktiv 95/46/EG1 ,

fastställa att det angripna beslutet är ogiltigt och ogiltigförklara beslutet, såvitt det avser säkerställandet av ett adekvat skydd genom skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tio grunder.

Det angripna beslutet strider mot artikel 25.6 i direktiv 95/46, tolkad mot bakgrund av artiklarna 7, 8 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det angripna beslutet strider mot artikel 25.6 i direktiv 95/46, tolkad mot bakgrund av artiklarna 7, 8 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Europeiska unionens domstols dom i mål C-362/14, Schrems.

Principerna om integritetsskydd och/eller de officiella utfästelserna och åtagandena i bilagorna I, III och VIII i det angripna beslutet utgör inte ”internationella förpliktelser” i den mening som avses i artikel 25.6 i direktiv 95/46.

Bestämmelserna i Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008 (nedan kallad 2008 års FISA Amendments Act) utgör lagstiftning som ger myndigheterna generell åtkomst till innehållet i elektroniska kommunikationer och de är därför inte förenliga med artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Bestämmelserna i 2008 års FISA Amendments Act utgör lagstiftning som ger myndigheterna hemlig generell åtkomst till innehållet i elektroniska kommunikationer och de är därför inte förenliga med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det angripna beslutet säkerställer inte att EU-medborgarnas rättigheter enligt unionsrätten är fullt tillvaratagna när deras personuppgifter överförs till Förenta staterna, eftersom bestämmelserna i direktiv 95/46 (i synnerhet artikel 28.3) inte fullständigt införlivats i beslutet.

Det angripna beslutet är oförenligt med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det angripna beslutet är ogiltigt såvitt det tillåter främmande brottsbekämpande myndigheter obegränsad åtkomst till elektroniska kommunikationer, eftersom det därigenom åsidosätter rätten till respekt för privatlivet, rätten till skydd av personuppgifter, yttrandefriheten samt mötes- och föreningsfriheten såsom dessa fri- och rättigheter garanteras i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i unionsrättens allmänna principer. Alternativt är det angripna beslutet ogiltigt såvitt det underlåter och har underlåtit att skydda mot att främmande brottsbekämpande myndigheter ges sådan till åtkomst till elektroniska kommunikationer.

Det angripna beslutet är ogiltigt såvitt det tillåter främmande brottsbekämpande myndigheter obegränsad åtkomst till elektroniska kommunikationer och underlåter att ge de EU-medborgare vilkas personuppgifter är föremål för sådan åtkomst ett lämpligt rättsmedel, eftersom det därigenom i strid med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fråntar den enskilde rätten till ett effektivt rättsmedel och rätten till god förvaltning.

Det angripna beslutet innebär vid första påseendet att EU-medborgarnas rättigheter enligt unionsrätten inte skyddas på ett adekvat sätt när deras personuppgifter överförs till Förenta staterna, eftersom beslutet inte fullständigt införlivar rättigheterna i direktiv 95/46 (särskilt i artiklarna 14 och 15).

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 1995, s . 31).