Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Нидерландия), постъпило на 13 януари 2016 г. — K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Дело C-18/16)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

Страни в главното производство

Жалбоподател: K

Ответник: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Преюдициални въпроси

Съвместим ли е член 8, параграф 3, букви а) и б) от Директивата за приемането1 с член 6 от Хартата2 :

при положение че гражданин на трета страна е задържан на основание член 8, параграф 3, букви а) и б) от тази директива, а на основание член 9 от Директивата за процедурите за предоставяне на убежище3 има право да остане в държавата членка до вземането на решение на първа инстанция по молбата му за убежище, и

предвид Разясненията относно Хартата (ОВ C 303, 2007 г., стр. 2), съгласно които ограниченията, които могат законно да бъдат наложени по отношение на правата по член 6, не могат да надхвърлят границите, позволени от ЕКПЧ [Европейска конвенция за правата на човека] съгласно текста на член 5, точка 1, буква f) от тази конвенция, и предвид тълкуването на тази разпоредба от Европейския съд по правата на човека, в частност в решението му от 22 септември 2015 г., Nabil и др. с/у Унгария, 62116/12, съгласно което задържането на търсещо убежище лице е в противоречие с упоменатата разпоредба от ЕКПЧ, ако лицето не е задържано за целите на извеждането му?

____________

1     Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, стр. 96).

2     Хартата на основните права на Европейския съюз (ОВ C 303, 2007 г., стр. 1).

3     Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, стр. 60).