Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, místo jednání Haarlem (Nizozemsko) dne 13. ledna 2016 – K v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Věc C-18/16)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Haarlem

Účastníci původního řízení

Žalobce: K

Žalovaný: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Předběžné otázky

Je čl. 8 odst. 3 písm. a) a b) směrnice 2013/331 , platný ve světle článku 6 Listiny základních práv2 :

v situaci, kdy byl státní příslušník třetí země zajištěn podle čl. 8 odst. 3 písm. a) a b) této směrnice a má podle článku 9 směrnice 2013/323 právo setrvat v členském státě do doby, než bude o jeho žádosti o azyl rozhodnuto v řízení v prvním stupni, a

s přihlédnutím k vysvětlením k Listině (Úř. věst. 2007, C 303/02), podle kterých nesmějí omezení, která mohou být oprávněně uvalena na práva uvedená v článku 6, překročit meze povolené článkem 5 [odst. 1] písm. f) EÚLP, a s přihlédnutím k výkladu posledně uvedeného ustanovení Evropským soudem pro lidská práva, mimo jiné v rozsudku ze dne 22. září 2015, Nabil a další v. Maďarsko, 62116/12, podle kterého je zajištění žadatele o azyl v rozporu s článkem 5 odst. 1 písm. f) EÚLP, pokud toto zajištění nebylo uloženo pro účely vyhoštění?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013 , kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, s. 96).

2     Listina základních svobod Evropské unie (Úř. věst. 2007, C 303, s. 1).

3     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, s. 60).