Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nederlandene) den 13. januar 2016 – K mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Sag C-18/16)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parter i hovedsagen

Sagsøger: K

Sagsøgt: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Præjudicielle spørgsmål

Er modtagelsesdirektivets 1 artikel 8, stk. 3, litra a) og b), i lyset af chartrets 2 artikel 6 gyldig

i en situation, hvor en tredjelandsstatsborger i henhold til modtagelsesdirektivets artikel 8, stk. 3, litra a) og b), er underkastet administrativ frihedsberøvelse og i henhold til artikel 9 i direktivet om asylprocedurer 3 har ret til at blive i en medlemsstat, indtil der er truffet afgørelse i første instans vedrørende hans asylansøgning, og

henset til forklaringerne til chartret (EUT 2007 C 303, s. 2) hvorefter lovlige begrænsninger af rettighederne efter chartrets artikel 6 ikke må være mere omfattende end dem, der er tilladt i EMRK’s artikel 5, litra f), og henset til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols fortolkning af sidstnævnte bestemmelse i blandt andet dommen af 22. september 2014, Nabil m.fl. mod Ungarn, 62116/12, hvorefter frihedsberøvelse af en udlænding er i strid med førnævnte artikel 5, stk. 1, litra f), såfremt frihedsberøvelsen ikke sker med henblik på udsendelse?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26.6.2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT L 180, s. 96).

2     Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (EUT 2007 C 303, s. 1).

3     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26.6.2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT L 180, s. 60).