Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Madalmaad) 13. jaanuaril 2016 – K versus Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (julgeoleku- ja justiitsasjade riigisekretär)

(kohtuasi C-18/16)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: K

Vastustaja: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (julgeoleku- ja justiitsasjade riigisekretär)

Eelotsuse küsimused

Kas vastuvõtudirektiivi1 artikli 8 lõike 3 punktid a ja b on kooskõlas harta2 artikliga 6:

olukorras, kus kolmanda riigi kodanik on vastuvõtudirektiivi artikli 8 lõike 3 punktide a ja b alusel kinni peetud ja tal on varjupaigamenetluste direktiivi3 artikli 9 kohaselt õigus jääda liikmesriiki seni, kuni tema varjupaigataotluse kohta on esimeses astmes otsus tehtud, ning

arvestades selgitusi harta kohta (ELT 2007, C 303/02), mille kohaselt piirangud, mida võib artiklis 6 ette nähtud õigustele seadusega kehtestada, ei või olla laiemad, kui on EIÕK artikli 5 lõike 1 punkti f sõnastuse enda kohaselt lubatavad piirangud, ning tõlgendust, mille Euroopa Inimõiguste Kohus on viimati nimetatud sättele andnud eelkõige oma 22. septembri 2015. aasta otsuses kohtuasjas Nabil jt vs. Ungari ja mille kohaselt varjupaigataotleja kinnipidamine on viidatud EIÕK sättega vastuolus, kui kinnipidamine ei toimu väljasaatmise eesmärgil?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (ELT L 180, lk 96).

2     Euroopa Liidu põhiõiguste harta (ELT 2007, C 303, lk 1).

3     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT L 180, lk 60).