Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Alankomaat) on esittänyt 13.1.2016 – K v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Asia C-18/16)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Pääasian asianosaiset

Kantaja: K

Vastaaja: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko vastaanottodirektiivin1 8 artiklan 3 kohdan a ja b alakohta päteviä perusoikeuskirjan2 6 artiklan valossa

1)    tilanteessa, jossa kolmannen maan kansalainen on otettu vastaanottodirektiivin 8 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan nojalla säilöön ja hänellä on menettelydirektiivin3 9 artiklan nojalla oikeus jäädä jäsenvaltioon siihen asti, kunnes hänen turvapaikkahakemuksestaan on tehty päätös ensimmäisen asteen käsittelyssä, ja

2)    kun otetaan huomioon perusoikeuskirjan selitys (EUVL 2007, C 303/02), jonka mukaan rajoitukset, jotka perusoikeuskirjan 6 artiklan mukaisiin oikeuksiin laillisesti voidaan tehdä, eivät voi ylittää Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen f kohdassa sallittuja rajoituksia, sekä viimeksi mainittua määräystä koskeva Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkinta, joka sisältyy muun muassa asiassa 62116/12, Nabil ym. v. Unkari, 22.9.2015 annettuun tuomioon ja jonka mukaan turvapaikanhakijan säilöönotto on edellä mainitun 5 artiklan 1 kappaleen f kohdan vastaista, jos kyseistä säilöönottoa ei ole määrätty maastapoistamista varten?

____________

1 Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/13/EU (EUVL L 180, s. 96).

2 Euroopan unionin perusoikeuskirja (EUVL 2007, C 303, s. 1).

3 Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU (EUVL 2013, L 180, s. 60).