Language of document :

2016 m. sausio 13 d. Rechtbank Den Haag, posėdžiaujantis Harleme (Nyderlandai), pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje K / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Byla C-18/16)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag, posėdžiaujantis Harleme,

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: K

Atsakovas: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciniai klausimai

Ar Priėmimo direktyvos1 8 straipsnio 3 dalies a ir b punktai, atsižvelgiant į chartijos2 6 straipsnį, galioja:

1)    kai trečiosios šalies pilietis buvo sulaikytas pagal Priėmimo direktyvos 8 straipsnio 3 dalies a ir b punktus ir pagal Procedūrų direktyvos3 9 straipsnį jis turi teisę likti valstybės narės teritorijoje, kol pirmojoje instancijoje bus priimtas sprendimas dėl jo prieglobsčio prašymo, ir

2)    atsižvelgiant į išaiškinimą (OL L 303/02, 2007), kad apribojimai, kurie gali būti teisėtai taikomi chartijos 6 straipsnyje numatytoms teisėms, negali viršyti pagal EŽTK 5 straipsnio 1 dalies f punktą leidžiamų ribų, ir į EŽTT dėl šios nuostatos pateiktą išaiškinimą, visų pirma 2015 m. rugsėjo 22 d. Sprendime Nabil ir kt. / Vengrija, 62116/12, pagal kurį prieglobsčio prašytojo sulaikymas nesuderinamas su EŽTK 5 straipsnio 1 dalies f punktu, jei toks sulaikymas nebuvo taikytas siekiant išsiųsti?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (OL L 180, p. 96).

2 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (OL C 303, 2007, p. 1).

3 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, p. 60).