Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 13. janvārī iesniedza Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nīderlande) – K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(lieta C-18/16)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Pamatlietas puses

Prasītājs: K

Atbildētājs: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciālais jautājums

Vai Uzņemšanas direktīvas1 8. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts ir spēkā, aplūkojot to Hartas2 6. panta gaismā,

(1)    situācijā, kurā saskaņā ar Uzņemšanas direktīvas 8. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu trešās valsts valstspiederīgais ir aizturēts un saskaņā ar Direktīvas par procedūrām3 9. pantu viņam ir tiesības palikt dalībvalstī, kamēr par viņa patvēruma pieteikumu ir pieņemts lēmums pirmajā instancē, un

(2)    ņemot vērā Hartas paskaidrojumus (OV 2007, C 303/02, 2. lpp.), ka ierobežojumi, ko var likumīgi noteikt Hartas 6. pantā paredzētajām tiesībām, nevar pārsniegt tos, kas ar ECPAK [Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju] ir atļauti pašā 5. panta 1. punkta f) punkta tekstā, un Eiropas Cilvēktiesību Tiesas pēdējās minētās tiesību normas veikto interpretāciju, kas ir sniegta tostarp 2015. gada 22. septembra spriedumā lietā Nabil u.c. pret Ungāriju, 62116/12, ka, ja patvēruma meklētāja aizturēšana nav noteikta saistībā ar izraidīšanu, šī aizturēšana ir pretrunā minētā 5. panta 1. punkta f) apakšpunktam?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/33/ES, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (OV 2013, L 180, 96. lpp.).

2     Eiropas Savienības Pamattiesību harta (OV 2007, C 303, 1. lpp.).

3     Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/32/ES par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV L 180, 60. lpp.).