Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nederland) op 13 januari 2016 – K tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Zaak C-18/16)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Partijen in het hoofdgeding

Verzoeker: K

Verweerder: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciële vraag

Is artikel 8, derde lid, aanhef en onder a en b, van de Opvangrichtlijn1 geldig in het licht van artikel 6 van het Handvest2 :

in de situatie dat een onderdaan van een derde land krachtens artikel 8, derde lid, aanhef en onder a en b, van de Opvangrichtlijn in bewaring is gesteld en krachtens artikel 9 van de Procedurerichtlijn3 het recht heeft om in een lidstaat te mogen blijven totdat in eerste aanleg een beslissing op zijn asielverzoek is genomen, en

gelet op de Toelichting (PB 2007 C 303, blz. 2) dat de beperkingen die rechtmatig aan de rechten van artikel 6 van het Handvest kunnen worden gesteld, niet verder mogen strekken dan die welke door het EVRM [Europees Verdrag voor de Rechten van de mens] in de tekst zelf van artikel 5, aanhef en onder f, zijn toegestaan en de uitleg van het EHRM [Europees Hof voor de Rechten van de Mens] van deze laatste bepaling in onder meer het arrest van 22 september 2015, Nabil e.a. tegen Hongarije, 62116/12, dat een bewaring van een asielzoeker in strijd is met voormeld artikel 5, eerste lid, aanhef en onder f, indien deze bewaring niet is opgelegd met het oog op verwijdering?

____________

1     Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PB L 180, blz. 96).

2     Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB 2007, C 303, blz. 1).

3     Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PB L 180, blz. 60).