Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Den Haag cu sediul în Haarlem (Țările de Jos) la 13 ianuarie 2016 – K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Cauza C-18/16)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Den Haag cu sediul în Haarlem

Părțile din procedura principală

Reclamant: K

Pârât: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Întrebarea preliminare

Articolul 8 alineatul (3) literele (a) și (b) din Directiva privind primirea1 este conform cu articolul 6 din Cart2 ă:

1)    într-o situație în care un resortisant al unei țări terțe a fost plasat în custodie publică în temeiul articolului 8 alineatul (3) literele (a) și (b) din Directiva privind primirea și are dreptul, în temeiul articolului 9 din Directiva privind procedurile de azil3 , de a rămâne într-un stat membru până la adoptarea unei decizii în primă instanță cu privire la cererea sa de azil, și

2)    ținând seama de Explicațiile cu privire la cartă (JO 2007, C 303/02) potrivit cărora restrângerile la care pot fi supuse drepturile prevăzute la articolul 6 nu le pot depăşi pe cele permise chiar de articolul 5 alineatul (1) litera (f) din CEDO [Convenția europeană a drepturilor omului] și de interpretarea dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului acestei din urmă dispoziții, în special în Hotărârea din 22 septembrie 2015, Nabil și alții împotriva Ungariei, 62116/12, potrivit căreia luarea în custodie publică a unui solicitant de azil este contrară dispoziției citate anterior a CEDO în cazul în care această măsură nu a fost impusă în scopul îndepărtării?

____________

1 Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (JO L 180, p. 96).

2 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (JO 2007, C 303, p. 1).

3 Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, p. 60.