Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag so sídlom v Haarleme (Holandsko) 13. januára 2016 – K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(vec C-18/16)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Den Haag so sídlom v Haarleme

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: K

Žalovaný: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Prejudiciálne otázky

Je článok 8 ods. 3 písm. a) a b) smernice o prijímaní1 v súlade s článkom 6 Charty2 :

v situácii, keď bol štátny príslušník tretej krajiny zaistený podľa článku 8 ods. 3 písm. a) a b) smernice o prijímaní, a na základe článku 9 smernice o azylových konaniach3 má právo zostať v členskom štáte, kým sa o jeho žiadosti o azyl rozhodne v prvom stupni, a

2.    vzhľadom na vysvetlivky k Charte (Ú. v. EÚ 2007, C 303/02), podľa ktorých obmedzenia, ktoré sa môžu oprávnene vzťahovať na práva stanovené v článku 6, nesmú prekročiť tie, ktoré povoľuje EDĽP v samotnom znení svojho článku 5 ods. 1 písm. f), a na výklad posledného uvedeného ustanovenia, ktorý poskytol Európsky súd pre ľudské práva najmä v rozsudku z 22. septembra 2015, Nabil a i. v. Maďarsko, 62116/12, podľa ktorého je zaistenie žiadateľa o azyl v rozpore s uvedeným ustanovením EDĽP, pokiaľ toto zaistenie nebolo nariadené na účely odsunu?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, s. 96)

2 Charta základných práv Európskej únie (Ú. v. EÚ 2007, C 303, s. 1)

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, s. 60)