Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Nizozemska) 13. januarja 2016 – K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Zadeva C-18/16)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: K

Tožena stranka: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je člen 8(3)(a) in (b) direktive o sprejemu1 skladen s členom 6 Listine2 :

v položaju, ko je državljan tretje države pridržan v skladu s členom 8(3)(a) in (b) direktive o sprejemu in ima v skladu s členom 9 direktive o azilnih postopkih3 pravico, da ostane v državi članici, dokler se o njegovi prošnji za azil ne odloči na prvi stopnji, in

ob upoštevanju obrazložitev v zvezi z Listino (UL 2007, C 303/02), v skladu s katerimi omejitve, ki se lahko zakonito uporabijo za pravice iz člena 6, ne smejo presegati omejitev, ki jih omogoča EKČP v samem besedilu člena 5(1)(f), in razlage zadnjenavedene določbe, ki jo je Evropsko sodišče za človekove pravice med drugim dalo v sodbi z dne 22. septembra 2015 v zadevi Nabil in drugi proti Madžarski, 62116/12, v skladu s katero je pridržanje prosilca za azil v nasprotju z zgoraj navedeno določbo EKČP, če to pridržanje ni namenjeno odstranitvi?

____________

1     Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (UL L 180, str. 96).

2     Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (UL 2007, C 303, str. 1).

3     Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL L 180, str. 60).