Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Den Haag, sammanträdande i Haarlem (Nederländerna) den 13 januari 2016 – K mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Mål C-18/16)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Den Haag, sammanträdande i Haarlem (Nederländerna)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: K

Motpart: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Giltighetsfråga

Är artikel 8.3 a och b i direktiv 2013/331 giltig mot bakgrund av artikel 6 i stadgan2

1)    i en situation där en tredjelandsmedborgare har tagits i förvar enligt artikel 8.3 a och b i direktiv 2013/33 och han eller hon enligt artikel 9 i direktiv 2013/323 har rätt att stanna i en medlemsstat till dess att ett beslut har fattats om hans eller hennes asylansökan, och

2)    med hänsyn till förklaringen avseende stadgan (EUT C 303, 2007, s. 2), där det anges att de lagliga begränsningarna av dessa rättigheter inte får överskrida de gränser som sätts genom lydelsen av artikel 5.1 f i Europakonventionen, samt till den tolkning som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har gjort av den sistnämnda bestämmelsen i sin dom av den 22 september 2015 i målet Nabil m.fl. mot Ungern, 62116/12, enligt vilken ett förvarstagande av en asylsökande strider mot artikel 5.1 f i Europakonventionen om förvarstagandet inte har skett i syfte att genomföra verkställigheten av ett avlägsnandebeslut?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (EUT L 180, s. 96).

2 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) (EUT 2007, C 303, s. 1)

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, s. 60)