Language of document :

Жалба, подадена на 10 ноември 2014 г. — Efler и др./Комисия

(Дело T-754/14)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподатели: Michael Efler (Берлин, Германия), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Лисабон, Португалия), Susan Vance George (Париж, Франция), Otto Jaako Kronqvist (Хелзинки, Финландия), Blanche Léonie Denise Weber (Люксембург, Люксембург), John Jephson Hilary (Лондон, Обединено кралство), Ileana-Lavinia Andrei (Букурещ, Румъния) (представител: Professor B. Kempen)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

Да отмени решение на Комисията да не регистрира европейската гражданска инициатива „STOP TTIP“ от 10 септември 2014 г. ― C (2014)6501;

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски по правния спор, както и евентуални разноски на подпомагащи страни.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателите излагат две правни основания.

Първо правно основание: Нарушение на член 11, параграф 4 ДЕС, както и на член 2, точка 1) и на член 4, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 211/20111 , доколкото Комисията е приела, че предложената гражданска инициатива не попада в обхвата ѝ на компетентност

В това отношение жалбоподателите посочват, че мотивите на Комисията, според които исканата препоръка на Комисията за отнемане на мандата за преговори за „Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции“ (ТПТИ) не представлява „юридически акт“ по смисъла на член 11, параграф 4 ДЕС, са неправилни. Всъщност както възлагането на мандата за преговори, така и отнемането му били решения на Съвета по смисъла на член 288, четвърта алинея ДФЕС, които едновременно с това били „юридически актове“ по смисъла на член 11, параграф 4 ДЕС.

Жалбоподателите посочват също, че другите доводи на Комисията, според които с гражданската инициатива срещу „Comprehensive Economic and Trade Agreement“ (CETA) и ТПТИ не може да се иска Комисията да не препоръча на Съвета да приеме различните международни договори, предмет на преговорите, както и не може да се иска Комисията да препоръча да се вземе решение за неприемането на тези договори, са погрешни. Всъщност от член 11, параграф 4 ДЕС, член 2, точка 1) и член 4, параграф 2, буква б) от Регламент № 211/2011 по никакъв начин не следвало, че гражданска инициатива е недопустима, ако цели отмяната на съществуващ юридически акт или неприемането на предложен юридически акт. Жалбоподателите изтъкват също, че отказът да се регистрира гражданската инициатива „STOP-TTIP“ е неправомерен и защото във всеки случай предложената гражданска инициатива не попада „явно“ съгласно член 4, параграф 2, буква б) от Регламент № 211/2011 извън обхвата на компетентност на Комисията. Второ правно основание: Нарушение на общите принципа за добра администрация по смисъла на член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на равно третиране по смисъла на член 20 от ХартатаСпоред жалбоподателите Комисията е нарушила тези основни принципи, като в случая на жалбоподателите е отказала да регистрира предложената гражданска инициатива срещу ТПТИ и CETA, макар че преди това е регистрирала гражданска инициатива („Swiss-Out-Initiative“) за отмяна на споразумението за свободно движение с Швейцария.