Language of document :

Kanne 10.11.2014 – Efler ym. v. komissio

(Asia T-754/14)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantajat: Michael Efler (Berliini, Saksa) Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lissabon, Portugali), Susan Vance George (Pariisi, Ranska), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Suomi), Blanche Léonie Denise Weber (Luxemburg, Luxemburg), John Jephson Hilary (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta), Ileana-Lavinia Andrei (Bukarest, Romania) (asiamies: Professori B. Kempen)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”STOP TTIP” rekisteröinnin epäämisestä 10.9.2014 tehdyn päätöksen – C(2014) 6501

velvoittamaan komission korvaamaan oikeusriidan oikeudenkäyntikulut ja mahdollisten väliintulijoiden oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kahteen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste: SEU 11 artiklan 4 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 211/20111 2 artiklan 1 alakohdan ja 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan rikkominen sillä, että komissio on olettanut, että ehdotettu kansalaisaloite ei kuuluisi komission toimivalta-alueeseen.

Kantajat esittävät, että komission perustelu, jonka mukaan komissiolta toivottu suositus neuvotteluvaltuuksien peruuttamisesta ”Transatlantic Trade and Investment Partnershipin” (TTIP) osalta ei kohdistu SEUT 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun ”säädökseen”, on virheellinen. Sekä neuvotteluvaltuuksien antaminen että myös niiden peruuttaminen ovat SEUT 288 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja neuvoston ”päätöksiä”, jotka ovat samaan aikaan SEUT 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ”säädöksiä”.

Kantajat esittävät lisäksi, että komission lisäperustelut, joiden mukaan ”Comprehensive Economic and Trade Agreementiä” (CETA) ja TTIPiä vastustavalla kansalaisaloitteella ei voitaisi vaatia komissiota olemaan suosittelematta, että neuvosto hyväksyy kulloinkin neuvotellut kansainväliset sopimukset, eikä sillä voitaisi myöskään vaatia komissiota suosittelemaan sellaisen päätöksen tekemistä, jonka mukaan kulloinkin neuvotellut sopimukset on jätettävä hyväksymättä, ovat myös virheellisiä. SEU 11 artiklan 4 kohdasta ja asetuksen N:o 211/2011 2 artiklan 1 alakohdasta ja 4 artiklan 2 kohdan b alakohdasta ei nimittäin missään tapauksessa seuraa, että kansalaisaloitteita, joilla pyritään olemassa olevien säädösten poistamiseen tai suunniteltujen säädösten antamatta jättämiseen, ei otettaisi tutkittaviksi.

Kantajat lisäävät vielä, että kansalaisaloitteen ”STOP TTIP” rekisteröimättä jättäminen on myös sen takia lainvastaista, ettei ehdotettu kansalaisaloite missään tapauksessa ole ”selvästi” asetuksen N:o 211/2011 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti komission toimivalta-alueen ulkopuolella.

Toinen kanneperuste: Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa tarkoitetun hyvää hallintotapaa koskevan periaatteen ja perusoikeuskirjan 20 artiklassa tarkoitetun yhdenvertaista kohtelua koskevan periaatteen loukkaaminen

Kantajien käsityksen mukaan komissio ei ole noudattanut näitä periaatteita hylätessään kantajien tapauksessa TTIPiä ja CETAa vastaan suunnatun kansalaisaloitteen rekisteröimisen, vaikka se on rekisteröinyt sitä ennen Sveitsin kanssa tehdyn vapaakauppasopimuksen irtisanomiseen tähtäävän kansalaisaloitteen (”Swiss-Out-Initiative”).

____________

____________

1 Kansalaisaloitteesta 16.2.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 211/2011 (EUVL L 65, s. 1).