Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2014 r. – Efler i in./Komisja

(Sprawa T-754/14)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Michael Efler (Berlin, Niemcy), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lizbona, Portugalia), Susan Vance George (Paryż, Francja), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Finlandia), Blanche Léonie Denise Weber (Luksemburg, Luksemburg), John Jephson

kosztami postępowania oraz kosztami

ewentualnych interwenientów.Zarzuty i główne argumenty Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 11 ust. 4 TUE oraz art. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 211/2011 polegają

EuropejskaŻądaniaStrona skarżąc

a wnosi do Sądu o:stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C (2014)6501 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie odmowy rejestracji europejskiej inicjatywy obywatel

skiej „STOP TTIPˮ;obciążenie Komisji kosztami postępowania oraz kosztami ewentualny

ch interwenientów.Zarzuty i

główne argumenty Na poparcie skargi strona skarżąca po

dnosi dwa zarzuty.Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 11 ust. 4 TUE oraz art. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 211/2011 polegające na tym, że Komisja przyjęła, że planowana inicjatywa obywatelska nie wchodzi w zakres ko

mpetencji Komisji.Skarżący w tym miejscu podnoszą, że uzasadnienie Komisji, iż zamierzone zalecenie Komisji co do cofnięcia mandatu do negocjacji w przedmiocie „Transatlantic Trade and Investment Partnershipˮ (TTIP) nie dotyczy aktu prawnego w rozumieniu art. 11 ust. 4 TFUE jest błędne. Zarówno bowiem udzielenie mandatu do negocjacji, jak i jego cofnięcie są decyzjami Rady w rozumieniu art. 288 ust. 4 TFUE, stanowiącymi równocześnie „akty prawneˮ w w rozumieniu art. 11 ust. 4 TFUE. Skarżący podnoszą następnie, że dalsze uzasadnienie Komisji, zgodnie z którym inicjatywa obywatelska przeciwko „Comprehensive Economic and Trade Agreementˮ (CETA) i TTIP nie może być wnioskowana, że Komisja nie kieruje zalecenia względem Rady co do przyjęcia każdorazowo wynegocjowanych umów międzynarodowych oraz że nie można wymagać, aby zaleciła nieprzyjęcie w danym wypadku wynegocjowanych umów, jest błędne. Skarżący ponadto podnoszą, ze odmowa rejestracji inicjatywy obywatelskiej „STOP-TTIPˮ jest również z tego względu niezgodna z prawem, że w każdym razie planowana inicjatywa proponowana inicjatywa obywatelska nie wykracza „w sposób oczywistyˮ zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 211/2011 poza kompetencje Komisji.Zarzut drugi dotyczący naruszenia ogólnej zasady dobrej administracji w rozumieniu art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz nakazu równego traktowania z art. 20 tej samej KartyZdaniem skarżących Komisja naruszyła te zasady w ten sposób, że w przypadku skarżących odmówiła rejest

racji inicjatywy obywatelskiej skierowanej przeciwko TTIP i CETA, mimo że wcześniej zarejestrowała inicjatywę obywatelską („inicjatywa Swiss-Outˮ) skierowaną na wypowiedzeniu umowy ze Szwajcarią o swobodzie przemieszczania się.